måndag, oktober 29, 2007

När man blundar för det svåra....

Nu är planeringen av sista rutan på Varvsholmen ute för samråd. Nu uppdagas det, som jag m.fl. har varnat för vid varenda detaljplan. Det finns för få parkeringsplatser och dessa ska nu klämmas in med skohorn någonstans. Samtidigt vill man bygga ett höghus på 24 våningar. Det begränsas nu troligen med tio våningar just för P-platsernas skull.

De först inflyttarna till holmen kunde väl aldrig ana att området skulle bli så exploaterat, men de som planerar kan ju inte vara överraskade.

Jag anser att man måste ha en bättre planberedskap för framtiden. Den åldersstruktur som finns på Varvsholmen idag kanske är en helt annan om 30 år. Då kanske barnfamiljerna vill bo centralt.
Därför borde vi vika av tomtmark för äldres behov, lekytor för barn eller andra mötesplatser. Det är svårt att förutse kommande behov, men det är kommunens uppgift att ge möjligheter för flexibilitet. Nu fick jag inget stöd av de övriga partierna, men ingen kan säga att jag inte har försökt väcka frågan.

Socialdemokraterna gör nu en fördjupad översiktsplan för en liten del av Norra Fjärden. Man börjar med Fredriksskans och det angränsande Kvarnholmen. Nu kanske flera förstår varför jag istället vill att kommunen skall göra en planering av Norra Fjärden i sin helhet och i ett sammanhang.

Fp har i en motion begärt kommunal folkomröstning om förslagen år 2009 (i samband med europavalet). Den som vill kan skriva på våra namnlistor för ändamålet( de ligger på Fp:s exp. i Kalmar) . Vi är absolut inte emot att det byggs, men vi vill inte att man bygger bort det som gör Kalmar attraktivt, och vi vill att man ser till helheten, så att det inte blir som med planeringen av Varvsholmen.

tisdag, oktober 23, 2007

dubbelfel igen!

Att socialdemokraterna har svårt att hålla budget tillsammans med vänstern är nu uppenbart även för allmänheten. När jag tidigare ifrågasatt obalansen har jag utpekats som gnällspik.

Eftersom inte majoriteten nu kan komma överens om egna prioriteringar, vänder man sig till oppositionen för att söka stöd. Nu vill man samarbeta men egentligen skulle de få lägga fram och stå för sitt egna besparingspaket. Det är de som dränerat ekonomin och det är de som bör ta ansvar för att reda upp.

Jag har alltid lämnat in en ansvarsfull budget, och därför kommer jag att kräva att mina förslag kommer med i ett sparpaket. Det kan inte vara rimligt att vi ska rädda Johan Persson kvar vid makten och sedan fortsätta i opposition. Idag kom förslaget om personalnedskärningarna. Det är verkligen oansvarigt att börja med dessa innan man bestämt sig, inom vilka områden man ska spara.
Eller är de så fega att de tar två procent rakt över för att inte behöva prioritera.
Det är det första felet.

Det andra felet är att man tror, att man ska kunna finansiera personalneddragningarna med att sälja det hälftenägda elbolaget till sig själv. Det är verkligen som att försöka lyfta sig själv i håret.

Sådana beslut kan jag självfallet inte ställa upp på. Jag anser att jag på så vis tar mera
ansvar.

Besparingar måste göras men även personalnedskärningar måste vara ansvarsfulla!

fredag, oktober 12, 2007

Med brådskan som vapen!

Som jag ofta påtalat är ju planberedskapen helt eftersatt i Kalmar och staden planeras nu väldigt fragmentariskt, där man skjuter undan parkeringsfrågor och planering av rekreationsytor till en avlägsen framtid.
Det finns de som ser varenda gräsmatta som en outnyttjad yta som måste exploateras.
Att vi människor blir lite snällare när vi får plats att både bo och röra oss i vackra miljöer tänker de inte på.
Jag vet ingen stad som har bättre förutsättningar för detta än Kalmar.

Nu är det polishuset med eventuellt fängelse som är på tapeten och jag vill därför påminna om att lite eftertanke innan detaljplanen antogs inte hade varit så dumt.
Nej fort skulle det gå och före detaljplanering sorterades många sakägare bort genom att man delade upp området.
Man minskade helt enkelt medborgarnas inflytande med brådskan som vapen.
Så här ser Folkpartiet liberalernas reservation mot beslutet om detaljplan ut.

Beslut :Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för nytt polishus inom del av fastigheterna Oxhagen 2:1 samt Flodhästen 4 m.m.

Reservation
Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut och anför följande:
Som Folkpartiet liberalerna tidigare meddelat är polishusets läge inte optimalt. Sakägare i området efterfrågar och vi betonar vikten av en helhetslösning i stadsplaneringen.

Säkerhetsavstånd och infrastruktur för framtida verksamheter är ej belysta. Nu aktualiseras planer på ett nytt häkte och fängelse i Kalmar, vilket är mycket positivt. Folkpartiet liberalerna yrkar därför på en återremiss för att inför dessa nya etableringar, klara upp tidigare väckta och nyuppkomna frågeställningar, innan föreslagna detaljplan antas.

måndag, oktober 08, 2007

Kalmar i sparläge?

Nu är det jaktvecka och hela Kalmar står stilla! Det är fantastiskt hur allting bara släcks ner på sparlåga för en djupt rotad tradition. Men det är ingen sparlågabara för att det gäller jakt!

Ibland hör man kommentarer om olika helger och deras berättigande, men här är en hel vecka utan en röd dag och ändå går allt ner i vänteläge. Det är säkert en viktig social upplevelse att en gång om året träffas för att fälla en älg. Och älg är gott!

Men jag tror inte detta hade varit möjligt med en typiskt kvinnlig tradition. Det krävs att några av samhällets toppar ger jaktledigheten legitimitet. Och fortfarande väljer män sina likar till toppositioner. Jag unnar verkligen männen en jaktvecka i skogen, men det är riktigt intressant att studera hur självklart man kan lösa alla ledigheter under just denna vecka. Tänk om kreativiteten var lika självklar alltid och på alla arbetsplatser!

måndag, oktober 01, 2007

Ett studiebesök i Kalmar kanske?

Nya förslag från en statlig utredare.
"Vidgade möjligheter för kommuner att tillhandahålla lokaler till det lokala näringslivet Kommuner ges en vidgad kompetens att tillhandahålla lokaler för uthyrning till företag, under förutsättning att marknadshyra tillämpas. Det handlar både om att uppföra eller förvärva lokaler och att hyra ut befintliga lokaler som finns i kommunens ägo."

Denna föreslagna förändring är ju tillämpad i Kalmar, så var ligger förändringen?
Reportern frågade om det inte fanns en risk att privata uthyrare hålls tillbaka om kommunen blir en aktiv uthyrare. Utredaren försäkrade att ingen kommun skulle ta på sig dessa uppgifter om det fanns privata uthyrare.

Det är ju verkligen en delikat fråga och vem avgör om det finns ett behov?
Men det är ju ingen ny fråga här.