fredag, januari 30, 2015

Den som är satt i skuld är inte fri!

När det gäller Gesällen har vi en protokollsanteckning för detaljplanen, men då anade vi inte att bygglovet skulle avvika i denna grad.
Det var dock inte byggherrens röda siffror , som antyddes i tidningen, utan sina egna som kommunen  bekymrade sig över så där i slutet av året.  
De kan nog inte ens skylla på tjänstemännen utan här kom order från högre ort att pengarna måste in inom 2014 års redovisning.

Majoriteten rumlar årligen runt med 30 miljoner i förväntade exploateringsintäkter.
Man handlar för pengar som man inte har och vid senaste redovisningen fattades hela beloppet.  Med tanke på ”det lyckosamma  ökade bostadsbyggandet” som Johan Persson och nu Anders Andersson, C , som tagit till sig retoriken, sagt  borde det ju strömmat in pengar från exploateringsverksamheten, men nej.

Majoriteten S,V och C var helt beroende av snabba intäkter för marken vid Gesällen, 26, 6 miljoner för att inte få underskott i budget för 2014.
Det är inget bra förhandlingsläge och det är bara att gratulera köparen som så klart passar på att få igenom så fördelaktiga villkor som möjligt.

När inte media ställer de svåra frågorna har nu en modig arkitekt gjort det istället. Hoppas någon vågar stödja honom, men…..
Nu har kommunen lämnat över detta ärende till länsstyrelsen, som för många kalmarbor idag tycks vara detsamma. Kalmar ses där  som ett riktigt Grönköping.

Jag är positiv till att kommunen säljer mark för bostadsbyggande, men kommunen har då också ett enormt ansvar både mot kulturvärden och riksintressen  idag och kommande generationer som ska bo här. Vi har ju med de omfattande delegationer som nu finns, efterfrågat regelverk som också följs.

Folkpartiet vill att Kalmar gör som Växjö gjort i många år. Man tar inte med exploateringsintäkter i budget, utan dessa får bli ett positivt tillskott i bokslutet.

Kalmar har ju tidigare haft ambitionen med en marginal på 2 % i budget. Dessutom har man som mål att investeringar ska vara självfinansierade. Inget av dessa mål är nådda om man inte räknar de gånger man sålt stora fastigheter eller höjt skatten. Man ser inte heller hur man ska nå dem framåt.

Nu är det helt osäkert vem som ska följa reglerna och vem som slipper. I Kalmar  är det kanske bäst att förhandla i slutet av året när boksluten skrivs.

fredag, januari 23, 2015

Jobblös tillväxt.

Jobblös tillväxt.
Det var ett uttryck som myntades under Göran Perssons  socialdemokratiska period,
(ja han var även finansminister i praktiken)  och som riskerar att återskapas av Magdalena Andersson när tillväxten ska ta fart igen.

Inte nog med att Stefan Löfven har skapat en enorm osäkerhet kring ledarskapet, här har finansministern, påhejad av MP och V,  skapat en stor osäkerhet om skatter, statsskuld och överskottsmål.

Att sen inte socialdemokraterna alls har en egen jobbpolitik är ju ett problem,  när de ska samarbeta med V och MP som i praktiken strävar mot  färre arbetade timmar och inte har någon känsla för att man måste finansiera sina reformer.  

Ungas jobb är nu i farozonen och risken är överhängande att dessa ungdomar flyttas över i olika åtgärder för  hamna i en annan statistik, helt enkelt. Det är väldigt lätt att få ner arbetslöshetssiffrorna.
socialdemokraternas recept att höja skatten och anställa mera människor i offentlig sektor eller olika åtgärder, känner vi till.  Men med höga skatter riskerar tillväxten att stanna och det blir färre arbeten i privat verksamhet. Det är där pengarna till välfärden skapas och till slut blir även offentlig verksamhet utan pengar.

Lite "kul" är det att Magdalena Andersson nu gärna talar om Sveriges  goda finanser som hon ständigt försökte nedvärdera i valrörelsen.
 
Den starka svenska ekonomin har Alliansregeringen byggt upp under den värsta krisen i mannaminne. Det är inte konstigt att både vi och olika aktörer i Sverige  oroas av den osäkerhet som uppstått när  S, V och MP  nu ska lägga upp sin jobbpolitik.

Låt oss slippa en ny jobblös tillväxt.

måndag, januari 19, 2015

Genvägar är senvägar!

 Att genvägar är senvägar har vi alltför många gånger fått konstatera i Kalmar kommun.
Så sent som före jul nämde Johan Persson att han gärna såg fler tillfälliga bygglo
I april förra året gav kommunen tillfälligt bygglov till företaget Swedish Modules i Emtunga AB för att bygga ett studentboende vid Gröndalsvägen. Vitsen med tillfälliga bygglov är bl.a. att det inte blir något samrådsförfarande med detaljplan och insyn för allmänheten. Majoriteten hade ambitionen att bli klar med dessa snabbostäder före valet.
Det finns exempel, där man inte kommit överens om permanenta alternativ, vilket ingår i kontraktet.
Jag har efterfrågat något bra exempel bl.a. i en fråga till Mattias Adolfsson i kommunfullmäktige 16 december 2013.

Bostadsmodulerna var planerade att ligga på parkeringsplatsen intill vägen och då när markreservationen skulle beslutas var inte parkeringsfrågan för området löst. Det gick inte heller att få fullständiga uppgifter, varför jag yrkade på återremiss för att ge ett bättre beslutsunderlag.

Byggnadsmodulerna ska kunna byggas i hop och snabbt monteras ned om behovet skulle minska, men det är också ett sätt att under tiden göra en detaljplan och permanenta projektet. 
Gröndalsvägens läge förtjänar vackra hus som kan pryda sin plats i många år.
Med beslutet i mark och miljödomstolen känner jag mig stärkt i min kamp för ett bättre beslutsunderlag.

Nedan min reservation efter att jag fick avslag på mitt yrkande om återremiss.

"Reservation
Kalmar behöver fler bostäder och jag välkomnar nya grepp för att snabbt kunna tillgodose behoven i Kalmar kommun. Det får dock inte påverka medborgarens rätt till insyn eller villkoren för människor med funktionshinder i negativ riktning.

Mitt yrkande om återremiss, och följande reservation grundar sig på att det i beslutsunderlaget till markreservation för Tallhagen 2:13 saknar en mängd uppgifter med tanke på att man nu kan ge tidsbegränsat bygglov till byggnader upp till sju våningar i ett område som planerats för parkering. Detta kommer att ske helt utan detaljplan, samrådsförfarande eller beslut i kommunfullmäktige. När bostäder med tidsbegränsade bygglov flyttas räknas de på den nya platsen som nybyggnad, och då ska de byggregler som gäller vid det tillfället på den platsen tillämpas. Om modulerna ska vara kvar ska arrendet kanske omvandlas till försäljning. Hur påverkas kommunens villkor och markpris i byggnader med 70- 100 lägenheter fyllda med ungdomar som vid det tillfället inte har någonstans att flytta. Vi har inte getts något exempel i Sverige hur arrende omvandlats till försäljning med permanent boende, ej heller flytt av moduler.  

Ur promemorian för Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar, med skärpta krav, som kommunen ställt sig bakom betonas:

 ”Det övergripande syftet med ett krav på riktlinjer för markanvisningar är att skapa transparens och ökad tydlighet i byggprocessens inledande skede i de fall kommunägd mark ska säljas eller upplåtas för att nya byggnadsverk ska komma till stånd.”

Mitt yrkande om återremiss avser att betona en ökad tydlighet i beslutsunderlaget och  framhålla vikten av en tidig information till medborgarna.

                                                    Inger Hilmansson

                                                    Folkpartiet liberalerna"

torsdag, januari 15, 2015

Släcker bränder- igen !

Man blir lite fundersam när man nu får höra att rutinen att stänga simhallen varje sommar för översyn och underhåll, slutade i samband med att simhallen blev ett  kommunalt bolag.
Vi har i Kalmar kommunbolag länge haft kännedom om simhallens förfall, men försäkrats om att badet är säkert, men snart sagt allt som kräver en större investering i Kalmar har passerat bäst före datum.

Även vägunderhållet är eftersatt, men får ibland under stort ståhej i media lite tillfälliga pengar, när det ramlar ner  lite ovanifrån.

Ett Kulturcentrum är utlovat så länge jag har varit i politiken i Kalmar. Kulturskolan finns i gamla lokaler som inte har varit ändamålsenliga på länge och Byteatern finns i redan utdömda lokaler. Hade man satt undan 15 miljoner varje år sedan man började lova, hade investeringspengarna funnits nu.

Brandkårens fastigheter är redan utlovade, men kommunen väntar nu på ett andra överklagande… suck för att en ny byggnad ska sjösättas.
Jag har ju ställt frågor om upphandlingen, men detta är ett område som jag fortfarande tycker att vi har för dålig koll på.

Nu annonseras för jag vet inte vilken gång i ordningen, att en bro till Barlastholmen är på gång. Det får tas ifrån Johans egna lilla konto på arbetsmarknadsenheten, annars blir det inget.

En ny multihall för friidrotten är utlovad, men nu har man inte ens någon plats för den på Fredriksskans i den nya detaljplanen. Finns någon annan plats utpekad? Nej har jag fått veta.

En ny Iffehall och Skatehall m.m. finns också med i allt som är "på gång", men det bidde  som med bostadsbyggandet… bara en tumme. I valrörelsen sa majoriteten att det då var 700 bostäder under byggnation.

Vid senaste kommunstyrelsen fick vi kommunledningskontorets internbudget, eller vad man ska kalla det, när nämndens mål, med tidplan, aktiviteter, och resurser för respektive mål saknas. Meddelas att det kommer i mars.

Jag fick med att allt ska presenteras sammantaget som en ny budget i mars. Det vi beslutade om nu kan ju inte kallas en budget.

Nu är valet över och vi känner så väl igen alla skavanker och besparingar som majoriteten alltid kommer på precis efter valet. Så sparar de i två år och slösar igen vid nästa valår. Och media hänger på – år valår efter valår.

Nu släcker majoriten  bränder igen i två år!

onsdag, januari 07, 2015

En konsekvensanalys är helt nödvändig!


Bertil Dahl meddelade i veckan Barometerns läsare att omsorgens träffpunkter inte hade drabbats om det suttiit en vänsterpartist i omsorgsnämnden. Vänsterpartiets representant där har tidigare lämnat V och har nu inför nya perioden inget uppdrag.Det var verkligen ett ovanligt fult hugg i ryggen på en tidigare partikamrat, men vapnet var så trubbigt att tilltaget helt faller tillbaka på Bertil Dahl själv.Han blev redan i december, när budgeten antogs i kommunfullmäktige uppmärksammad på att träffpunkterna var hotade , men gjorde inget för att förhindra det.Kostnaden för "Rätten till heltid" är beräknat till 20 miljoner.
 
Det finns få verksamheter som är så noggrant granskade och utredda som omsorgen i Kalmar. Både Ledningsbolaget och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, drog slutsatsen att de höga kostnader som Omsorgsnämnden har att hantera, beror på beslut som är tagna över nämndens huvuden. Det är alltså Bertil Dahl som tillsammans med S och C fattat beslutet om nämndens kostnader och besparingar!

Nämnden får inte heller fatta beslut om väsentliga förändringar av principiell art, servicenivå  eller annat är av särskild vikt, vilket innebär att det knappast finns mer att ta bort, utan kommunfullmäktiges godkännande. Folkpartiets ledamot  lämnade därför i december yrkande om återremiss/ tilläggsförslag tillsammans med övriga Allianspartier.

Då inga nya pengar har tilldelats, måste nämnden leta besparingar  i befintliga verksamheter som t.ex. nattbemanning, fixartjänst och viktiga mötesplatser. Personalen har också, i spartider, fått förtroendet att själva lösa sina arbetsscheman, vilket naturligtvis tar tid och resurser från verksamheten.
 
Folkpartiet har uppmärksammat majoriteten på att kontinuiteten för omsorgstagarna försämras och att personalen sjukfrånvaro ökar. Trots detta ökar S,V och C vid fullmäktige i december åtstramningarna för omsorgen med ytterligare 6 miljoner för 2015.

Samtidigt som man år 2009 började åtstramningarna i omsorgen beslutades att Kalmar FF, förutom fem miljoner om året, skulle tilldelas ytterligare 28 miljoner i startbidrag när Arenan var klar.  Skattebetalarnas bidrag till eventverksamhet har fördubblats till mer än tio miljoner om året. Samma skattepengar- olika  prioriteringar.

Sparbetingen till skola och omsorg är nu, med årets sparbeting, totalt fyra procent om året sedan 2009. Åtstramningarna till omsorgen är på initiativ från   kommunalråden i S,V och C, som nu inte vill kännas vid konsekvenserna!

Detta är mina synpunkter inskickade till Barometern i ämnet, men sakupplysningar är tydligen inte lika intressanta för Barometern som vänsterpartiets bitterhet mot en tidigare partikamrat.
Det är intressant att majoriteten får ha ett så stort tolkningsföreträde.
 
Jag skickar med det yrkande som
Birgitta Nordlöw, FP och övriga Allianspartier  lämnade i omsorgsnämnden:

”Eftersom inte nämnden får fatta beslut om ombudgeteringar som medför väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annat är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Vi anser att flera av de åtgärder ex. fixartjänsten, dietist ligger inom ramen av servicenivå.

• Att kommunfullmäktige får ompröva beslutet om besparing på 5 Mnkr.

• Att återremittera förslaget om träffpunkterna för mer svar från förvaltningen på hur man kan mildra de konsekvenser som nedläggningar betyder.”