torsdag, augusti 30, 2012

Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket!

Johan Persson har ”styrt” fysiska planeringsprocessen sedan han tillträdde 2006. Och då menar jag styrt.
Storstilade planer har alltid fått stora rubriker, men sen har väldigt lite hänt. Han har en fantastisk förmåga att lansera en ny fantastisk plan i samma andetag så att ingen märker att ett projekt försvinner.
2009 lanserade majoriteten det ”Kalmaritiska stimulanspaketet”, då man helt struntade i de riktlinjer för markreservationer/försäljning som hade beslutats bara några månader tidigare. Riklinjer är inte Johan Perssons bästa gren. Stora resurser har tillfördes berörda enheter men resultatet blev att ännu färre detaljplaner såg dagens ljus. Här kom det tydligt i dagen att socialdemokraterna inte har förmågan att omsätta sina planer i verkligheten.
Inget parti har motarbetat den styrgrupp som regelbundet skulle se över prioriteringar och hålla processen vid liv, så ansvaret är deras.

Folkpartiet liberalerna försökte redan efter 2002 års val driva på uppdateringen av
Översiktsplanen, som också är en demokratiskt dokument om kommunens viljeinriktning.
Det var till slut ett åläggande från Länsstyrelsen som tvingade kommunen att uppdatera planen som nu, efter fyra års processande snart ska ställas ut för allmänheten. Tydliga riktlinjer ger effektivitet och självförtroende i organisationen och är viktigt för den enskildes rättsäkerhet eftersom kommunen inte får särbehandla personer eller företag.

Något tydligt samband mellan resurser och effektivitet finns inte men det kan vara viktigt att:
-Alla inblandade ska ha sitt kompetensområde klart för sig och alla ska tala med en röst.

-Om frikostiga markreservationer centralt föder orealistiskt höga förväntningar bör centrala markförsäljningar villkoras med bostäder i andra planerade områden.
-Länsstyrelsen ska ses som en tidig resurs och ett stöd i processen som ska kunna följas på hemsidan. En tidig öppen dialog ökar medborgarnas tilltro till besluten.

Det finns en mängd planer för Skärgårdsstaden, Oxhagen och Norrlidens strand där små steg kan tas redan nu.
Markanvisningstävlan och detaljplaner kan starta medan vi dimensionerar staden och ger förutsättningar för de boende och företagare som redan bor i kommunen, med parkeringar, kommunikationer och service som en växande kommun behöver.

måndag, augusti 27, 2012

Belöna unga som gör bra saker!

Läste idag en insändare där man undrade vem som fattat beslut i en fråga där Johan Persson delat ut tre miljoner via media.

Men så är Maktfördelningen i Kalmar. Johan Persson delar utan några som helst beslut ut pengar som inte finns. Och övriga i den utökade majoriteten kan inte göra något, för då blottar de hur lite de vet.

Det är inte bara vanskligt för ekonomin utan även för demokratin. Har man dessutom oklara föreställningar om den ideologi man har att luta sig mot, vet ju ingen vart pengarna hamnar nästa gång.

Det är bra att vi belönar ungdomar som gör bra saker. Det har jag efterfrågat och jag ser fram emot att vi tillsammans kan skapa riktlinjer för hur detta ska ske.
Framför allt måste pengarna finnas!

fredag, augusti 24, 2012

Hyra eller verksamhet - det är frågan?

Visst kan man tycka att det är lite överdrivet att underkänna ett boende, när migrationsverket samtidigt skriker efter platser och får lägga människor på madrasser i överfulla rum.

Nu är det ändå så att socialförvaltningen går med kraftigt underskott och vi har ålagt dem att titta på varje onödig kostnad. Vi har t.o.m beslut på att de ska rapportera till arbetsutskottet om ekonomin så länge man måste be om mer pengar till sin verksamhet. Vi kanske kan få den uppföljningen nu.
Det som oroar mig mest är att det blir allt fler utsatta barn i Kalmar som behöver hjälp. Då kan inte pengarna läggas på hyror.

Om nämnden redovisats ett förslag som ökar hyran tredubbelt så verkar det för mig som ett förnuftigt beslut att säga nej till fortsatt verksamhet där, om man finner ett mera kostnadseffektivt boende på annat håll.

Finns det sen regionalpolitiska skäl att förlägga boendet på en viss plats, och så kan det ju vara, så får ju de pengarna tas ifrån en kassa för sådana åtgärder.
Det värsta är att socialdemokraternas budget var redan den underfinansierad!

Jag minns att Anders Andersson C en gång häcklade kristdemokraterna för att de skrev en uppsats när de skulle skriva en budget. Centerns budgetförslag kunde i år också gått under benämningen "uppsats".

Tredubbla hyror innebär ännu mindre pengar till själva verksamheten men även här verkar C och S eniga om prioriteringen. Jag tror att "tillväxtgruppen" blir en dyr historia för kalmarborna.


onsdag, augusti 22, 2012

Verksamheter som ökar i Kalmar ska vi ge mera plats!

Så blev det då äntligen bestämt om  informationsmöte i Kalmarsalen angående Linnéuniversitets fortsatta lokalisering i Kalmar. 6 september kl. 18 30.
Alla är välkomna!
Inför det val av platser som nu utreds, gjordes en mängd utredningar som hemlighölls för opposition och allmänhet till- dagen efter beslutet.
Då diariefördes allt material. Det blev också ett löfte om öppenhet i det fortsatta arbetet.

Trots att viss info funnits på nätet har det inte funnits någon verklig öppenhet i Kalmar.
Detta har inneburit att en namninsamling om folkomröstning pågår.
Den är startad av några engagerade kalmarbor.En folkomröstning är egentligen ett verktyg för att alla argument och fakta ska upp i ljuset innan man tar beslut.

Fortfarande, mer än två år efter Linnéuniversitets fusion, inte talas det inte mer om  utbildningens innehåll, samarbete med näringsliv och kommun och studenternas betydelse för Kalmar.
Nu, mer än tre år efter första utredningsuppdraget, ska Ölandshamnen utredas igen, trots att det känns som om området är utrett på både längden och tvären tidigare.
Här är några rapporter om bara detta område:
2009 bedömning arkitektuppdrag
2010 Stadsanalysutredning
2010 Översiktlig geoteknisk studie
2010 Påverkan på Kalmar hamn
2010 Riskanalys

De visar att det kan behövas  grundförstärkningar och upprustning av kajkonstruktioner. Sanering av mark?
Undervisningslokaler jämställs med sjukvård när det gäller buller.  Damm, lukt och risker begränsar, enligt rapporterna, hamnens verksamhet om undervisningslokaler hamnar inom denna bullerzon.
Kommunen var tidigt enig om att Hamnens fortsatta utveckling ska värnas.
Det är bra för undervisning kan bedrivas på flera ställen i vår stad, men hamnverksamhet kan nog bara utvecklas i detta  kustläge.

En glädjande utveckling av tågresandet gör att stationsområdet   snart  slår i kapacitetstaket. Det är ju kul att resandet ökar men hela området med parkeringar och bussar måste snarast dimensioneras för denna utveckling!


fredag, augusti 17, 2012

Trägen vinner!

Till tisdagens arbetsutskott kommer ett medborgarförslag i Kalmar kommun. Ingrid Thour lämnade in förslaget i april och äntligen  blev det en utredning. 
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Politik/KS/HandlingarKSAU/2012KSau/120821/Handlingar/1_Medborgarforslag_resultatutjamningsfonder.pdf


Medborgarförslaget lämnades in i april.
Man hade ju kunnat besvara medborgarförslaget med att kommunfullmäktige ska avvakta resultatet av  utredningen. Nu är förslaget till beslut utformat så att man, oavsett vad utredningen kommer fram till ska ha kvar nuvarande beteckning.


Därför   föreslår jag att motionen ska bifallas  när den så småningom kommer i kommunstyrelsen. I arbetsutskottet är jag ersättare och får inte ställa egna yrkanden.
Kanske är det redan bestämt att utredningen ska komma fram till att det blir verkliga resultatutjämningsfonder, som nämnderna kan använda i framtiden.  I oktober vet vi, men jag hejar på Ingrid Thour som i många år har kämpat för att få rätsida i denna fråga. Trägen vinner!

onsdag, augusti 15, 2012

Sommarrevy i Kalmar!

För väldigt många år sen fanns en affisch med ungefärliga budskapet " för mycket S och M i politiken".


I EU har  S och M förenats i flera frågor och de blockerade för några år sedan  omröstningen kring en rapport om sexindustrins konsekvenser. 
På svensk nivå har S och M  förenats i vapenexporten och i både Västervik och Nybro har man förenats som vapenbröder när ekonomin sviktat.


Men här i Kalmar stadshus jobbas det extra hårt för att sätta Kalmar på kartan!
Vi spelar just nu alla med i en sommarrevy där S och M tilldelat sig själva huvudrollerna. Jag har bara en liten biroll, men det är nog så jobbigt att spela med när vi helt orepeterat ska spela "ingenting har hänt". Regissören ställer stora krav på med- och motspelarna. Hans karaktär är ovanlig för honom men inspirerad av "Tystnaden"  och det har hittills respekterats av alla, även media.
Hans medspelare har istället ställt upp och berättat att hon inget har att säga.  Igår spelade vi arbetsutskott med precis vanliga ärenden, som om ingenting hade hänt. Vi spelade dessutom Alliansmöte på eftermiddagen som om ingenting hade hänt. Jag tyckte att jag klarade min roll ganska bra, men publiken var ju inte så stor på någon av föreställningarna.  

Det märkliga är att jag  känner också att jag sitter på läktaren och betraktar ett skådespel som pågår runt omkring dessa huvudpersoner. Alla spelar med. Många frågar mig om hur dramat slutar, men här kan kanske flera inspel göras, så vem vet? Jag vill bara att vi snart kan se ridån falla, för när denna revy är klar måste alla lämna in sina masker och förklädnader igen.   

Då kan jag nog konstatera att teaterlivet inte var något för mig. Jag leker gärna rollspel med barnen men vuxna rollspel tycker jag bara är läskigt.
           

torsdag, augusti 09, 2012

Att härska genom söndring!

Peter Akinder, chefredaktör för opinion? Östran  vill gärna att Socialdemokraterna på riksnivå ska driva mera oppositionspolitik. På lokalplanet tycker han dock, som Johan Perssons vapendragare,  att min oppositionspolitik är ett gissel som inte gagnar Kalmar (läs socialdemokraterna).

När pengarna i kommunen var slut var det inte roligt att själv stå med ansvaret och  "samarbete" över blockgränserna startade. Kanske ska vi kalla saker vid dess rätta namn, som att härska genom söndring och det har verkligen Johan Persson lyckats med. Att splittra Alliansen innan han kastade ut miljöpartiet har enbart konserverat en socialistisk tillväxtfientlig politik och den s.k. tillväxtgruppen kan inte visa på ett enda förslag.   Budgeten, som jag trodde skulle bli en tillväxtbudget visade något helt annat!

Kalmars ekonomi drivs runt med trolleritrick och tillfälliga insatser och det  stör så klart socialdemokraterna att jag försöker uppmärksamma skattebetalarna på denna oroande utveckling.
Därför tar Akinder till krafttag som att partiet har halverats under min tid. Vi hade ett jättebra val 2002 och det är så klart detta år Akinder utgår ifrån, men man hade också kunnat sagt att Folkpartiet fördubblats i storlek under min tid i partiet.
Jag kommer inte att vara nöjd med mindre än att Folkpartiet fördubblas i Kalmar vid nästa val, men jag gör det för att vi behöver en ny politik i Kalmar.  En del politiker är nöjda med att sitta i opposition och få lite uppdrag, men jag hoppas att det kan bli en allianspolitik igen med en allians som vill ta ansvar för då kan vi också bli ett verkligt alternativ i valet 2014.

Det går dock inte att sitta i en socialistisk tillväxtgrupp ena dagen och sen leka allianspolitik den andra.
För mig är politik på allvar. Jag samarbetar gärna med andra partier, men hittills har olika samarbeten enbart inneburit stöd till en helt kortsiktig socialdemokratisk politik. I Kalmar har S bidragit mera till söndring än till samarbete och Akinder får även i fortsättningen finna sig i att jag bedriver den politik jag gick till val på i Kalmar. 

tisdag, augusti 07, 2012

Genväg är senväg!År 2008, alltså två år efter beslutet om detaljplan av polishuset, efterlyste jag en fortsättning på bebyggelsen i området.
Bakgrunden var att den detaljplan som gjorts för hela området riskerade att överklagas. Helt i logik med socialdemokratisk politik delades då detaljplanen. Det motsatte vi oss med tanke på att ett häkte också diskuterades. Vi var också missnöjda med att säkerhetsavstånd och infrastruktur inte belystes ur ett helhetsperspektiv. Ett alternativ (som inte ligger för S) kunde ju varit en bättre dialog med de boende i området.
Nu minskade man allmänhetens möjlighet att ha synpunkter på området istället.
Som alla vet blev ju ändå detaljplanen överklagad men polishuset byggdes ett år försenat. Området runt omkring har med kommunens goda minne fått stå och förfalla sedan dess.
Redan 2008 tyckte jag att det var dags att gå vidare med detta område och jag talade också om det.

En tjänsteman hade då fått i uppgift att ringa mig och försäkra att arbetet pågick och framskred som det skulle.Ofta får vi dessa besked, och det brukar ju fungera, vi vill ju inte gärna störa dessa samtal.
Då ville jag ju faktiskt tro att det var så, men nu efter ytterligare fyra år och en ny detaljplan senare så tvivlar jag starkt. Även denna detaljplan kommer att överklagas.

Vi har ju nu från FP föreslagit att området istället ska prövas för ett Kulturcentrum eftersom det hela tiden (sedan 2006) har stått klart att bostäder inte kan byggas inom Arlas skyddsområde.
Nu vet vi också att det är omöjligt att få ett samlat kulturcentrum på Tullslätten och vid Oxhagen finns ju nu både infrastruktur och gott om plats.
Arla är en viktig arbetsplats för Kalmar med 120 anställda och jag hoppas att inte det pågår något utnötningsarbete här.
Rifaområdet måste rustas upp NU!

 Jag kan se ytterligare en likhet med ett ärende som nu är under diskussion i Kalmar. Då bestämde polisstyrelsen var polishuset skulle ligga och socialdemokraterna vek sig och därför blev det ingen helhetsbedömning för området.
En lokalisering  för polishuset som då ansågs bättre av många, var det område som nu är vikt för brandstationen i framtiden.
Vi är som människor otroligt anpassningsbara och kommer alltid att vänja oss vid vilka placeringar och byggnader som helst, men det börjar bli dags för Kalmar att planera kommunen ur ett heltidsperspektiv.
Kalmar har unika möjligheter som behöver unika lösningar.
Och genvägar istället för en kommunikation med invånarna kommer alltid att vara ett misslyckande.fredag, augusti 03, 2012

Reflektioner en vanlig fredag i ett tryggt land...


Jag beundrar de ryska invånare som på alla sätt kämpar för att Putin inte ska återföra Ryssland till en fullständig diktatur igen. Den ungdomsrörelse han bygger upp är förskräckande i ett framtidsperspektiv.
Nu har han helt lämnat den väg mot demokrati som många med mig trodde på då han första gången äntrade scenen i Moskwa. Tyvärr är det ett mönster vi sett förut.

 Vitryssland kan dock inte ens ge sken av att vara en demokrati.
Att Sveriges Ambassadör i Vitryssland blev utvisad för att ha haft kontakt med oppositionen till landets diktator får väl snarare ses som en komplimang, och en bekräftelse på att han skött sitt jobb.
Men det är så klart ytterligare en länk till friheten som försvinner för landets frihetskämpar.

I den värsta av diktaturer, Nordkorea, vet nog några nu vad en demokrati är, även om "den store ledaren" är deras enda alternativ. Hur ska människor kunna protestera när man lever på några hundra gram ris om dagen och dessutom ständigt är övervakade?
Lyckliga de som finns i partitoppen och får äta sig mätta och åtnjuta alla bekvämligheter som övriga nordkoreaner inte har en aning om. Det är rättvisa enligt den sanna kommunismen.
Till råga på allt översvämmas stora delar och matbristen blir allt värre. Tyvärr får vi inte alltid kontrollera att maten kommer dit den ska, det som jag tycker är en viktig princip för bistånd. 

Absurt ändå att vi i de svenska hushållen samtidigt slänger mat för miljarder.
"Ät upp", sa man alltid i min barndom. "Tänk på de fattiga barnen som inte får någon mat".
Det sitter märkligt nog så djupt att jag nästan aldrig kastar någon mat.
Att vara fattig är hemskt men allra värst är nog att leva i ett land där man inte vågar tala om vad man vill.