tisdag, maj 29, 2007

Det kostar att växa!

"Det kostar att växa" har länge varit Johan Perssons favorituttryck och jag har lika länge hävdat att det är ett skickligt sätt att mentalt förbereda, även de som normalt är emot skattehöjningar, på vad som komma skall.
I varenda debatt före valet konfronterade jag Johan Persson (och även vänstern) med att han i förtäckta formuleringar sålde in en skattehöjning, men fick då indignerade svar om att det aldrig skulle bli aktuellt för deras del.

Men när man nu i sin budget lägger in exploateringspengar för att kamouflera en underbudgeterad driftsbudget, då har man ingen vilja att omstrukturera sin verksamhet.
Att man nu beställer en "genomlysning av verksamheten" är bara ett sätt att legitimera ett brutet vallöfte.

När jag tagit upp detta i debatter i kommunfullmäktige är det ganska komiskt (när man står i talarstolen) att se hur Birgitta Elfström, Mona Jaensson och Johan Persson m.fl. tittar på varandra, himlar med ögonen, och spelar upp en låtsasteater med titeln "vad är det för påhitt hon kommer med".

Kanske vill de att jag skall bli störd och tystna. Men mer än hälften av ledamöterna i fullmäktige säger aldrig en åsikt, och jag undrar många gånger varför. Kanske är de tystade redan på det egna partisammanträdet?

torsdag, maj 24, 2007

"alternativ" mötesteknik

Läste protokollet från ett styrelsesammanträde som jag deltagit i, och upptäcker till min häpnad att jag har deltagit i ett beslut som jag uppfattade som ett informationsärende. Utredningen från ärendet hade vi fått del av i annat sammanhang.

Det hade tagits upp under övriga frågor och ett långt förslag (en A4) hade varit utdelat. Ingen genomgång, inte en rad i förslaget till beslut berördes, och jag hade inte ens sett förslaget, utan trodde att det var utredningens förslag som var informationen.
Det var mitt första möte i denna roll, och om det var någon kod jag missade, är ett stort huvudbry för mig just nu.
Nu låter jag detta bero denna gång, eftersom det slutliga beslutet fattas i kommunfullmäktige, men nästa gång kommer jag att vara mera vaksam mot en så dålig förberedelse och mötesteknik.

Vad finns det i aktiebolagslagen inskrivet att just sammanträden i kommunala bolag skall hafsas igenom utan beslutsunderlag och diskussion?

torsdag, maj 17, 2007

Inte läge att slå sig till ro!

Det är verkligen glädjande att en företagare insett behovet av P-platser och är beredd att göra något åt det. Jag har drivit frågan om P-behovet sedan jag blev aktiv i kommunpolitiken, men trots att det är en ganska konkret fråga, har man alltid lyckats förhala alla besluten p.g.a. en oenig vänstermajoritet.

Alla politiker talar om ett levande centrum, men jag har också jobbat för att göra det möjligt.
Jag anser det vara en miljövinst när en tydlig skyltning kan leda bilisterna rakt in till ett P-hus.
Fler bostäder i centrum är inte möjligt utan en eller flera ordentliga P-anläggningar.
Vi har ett mål om fler invånare i kommunen och dessa vill vi även kunna välkomna i centrum.
Ett P-hus kan vara stilfullt och ha affärer i bottenplanet och bostäder på översta planet.

På 80-talet utreddes frågan om P-hus vid Gesällen (mitt emot landstingshuset). Det är också från den tiden våra nu gällande parkeringsnormer härstammar. Fp lämnade år 2003 in en motion med syftet att att lösa parkeringsbehovet. Den behandlades först år 2005 med avslag i Kommunstyrelsen(en oenig vänstermajoritet). Då lämnade Kvarnholmens centrumförening in med ett förslag till P-hus i Gesällen, och vad händer fram till kommunfullmäktige? Ja, jag anser att förslaget ger stöd åt vår motion och nu vill inte vänstermajoriteten stöta sig med företagarna i Centrumföreningen!
Kommunfullmäktige bifaller motionen med förslag om en utredning.

Ett år efteråt läggs ett förslag om ny parkeringsnorm och ny parkeringspolicy (beslutad efter en interpellation av mig år 2004) fram för beslut i arbetsutskottet. Under svepskäl om komplettering återremmiterades den in i den parkeringsutredning om P-hus som nu hunnit få ett år på nacken. Det är ju valår och för att slippa ta ställning före valet (en oenig vänstermajoritet) utreder man nu ett P-bolag, vilket redan har utretts en gång, och visat sig närmast omöjligt. Lagstiftningen är väldigt snårig när man blandar offentlig och privat verksamhet på detta område.

En utredning om P-behovet kan nu av någon outgrundlig anledning presenteras helt lägligt i samband med Baronens förslag om parkeringsanläggning. Den visar nu på ett behov av 800
P-platser de närmaste åren.
Baronens anläggning ger kanske 300 extra platser när inte P-däcket finns.

Med tanke på den tid det tar och den politiska ovilja som finns kan vi alltså inte slå oss till ro med detta tillskott. Här behövs verkligen opinion.

En utredning har nu visat på det som den samlade kompetensen inom Gatu-och Parkförvaltningen försökt att påtala i samband med varje ny detaljplan i Kalmar.
Få frågor i kommunen är mer utredda. Det är åter bekräftat att det behövs fler P-platser!
Men på grund av den oenighet som finns i vänstermajoriteten så ligger utredningen om P-hus
i "tryggt" förvar tillsammans med utredningen om parkeringsnorm och parkeringspolicy.

tisdag, maj 08, 2007

Grattis Europa!

Den 9 maj firar de flesta demokratiska länder i världen Europadagen på något sätt. Att fred och demokrati växer gagnar människor långt utanför Europa.
Förintelsen startade i spåren av arbetslöshet, där många människor kände utanförskap och hopplöshet i sitt eget land. Syndabockar utpekades.

Det finns även i dag de som försöker skaffa sig makt på människors utsatthet. Individer buntas ihop till namnlösa grupper, som blir syndabockar och måltavlor för allt missnöje. Kunskap är det bästa vaccinetmot etta.

Insyn och kunskap behövs även i kommunens verksamheter. Mer än hälften av de ärenden vi hanterar i kommunen har anknytning till EU och alla borde få en inblick för att förstå betydelsen av samarbetet. Politiker och tjänstemän bör bli bättre på att förmedla att EU inte bara är bidrag, projekt och regelverk.
Freden är viktigare!

Vår vardag är helt beroende av freden och vi ska absolut inte ta den för given. Köp därför en extra god kaka till kaffet och gläds åt Europadagen den 9 maj !
Grattis till oss alla som får leva i fred!

onsdag, maj 02, 2007

betet är för magert!

Salve skulle hela tiden satsa sig ur krisen,och satsade gjorde vänstermajoriteten!
"Det kostar att växa" är Johan Perssons slogan.
Nu skall äntligen Salvestaden AB säljas, men skulden är kvar i kommunen.Om Folkpartiet liberalerna hade fått råda, skulle aldrig Salvebolaget bildats. Kjell Henriksson,s, är ordförande i både Salvebolaget och i marknadsföringsbolaget Destination Kalmar AB.
Min gissning är att, när inte Salve kan fortsätta som politisk lekstuga så blir Destination Kalmar, den kommunala ledningens nästa tummelplats.

Jag har föreslagit att Destination Kalmar avvecklas och marknadsföringen flyttar till näringslivsenheten och informationen flyttas till informationsenheten. Tjänsterna tycker jag kommunen skall köpa av fria företagare i sund konkurrens.

Men nu ska det istället rationaliseras efter en beställd snabbutredning.
Betet som jag ska hugga på är att Slottsbolaget och Turistbolaget avvecklas och dessa verksamheter kopplas till Destination Kalmar.
Även om det är frestande att avveckla två bolag, så är jag mer intresserad av att börja avveckla det bolag som inte fungerar. Därför hugger jag inte på det betet.

Man sparar in två styrelser som kostar 100 000 kronor om året, men får en kostnad för ny Vd som kommer att kosta kommunen nästan en miljon. Och så nytt namn kanske (det gamla är ju lite skamfilat) på alla foldrar, marknadsföring och kommunens verksamhetsinformation. Och för Slottet och Turismen blir det väl bara pengar över till att trycka nytt material med nya namn utan AB på. Eller ska slottet också heta Visit Kalmar AB?
Kvar blir dock samma politiker i styrelsen.....