måndag, mars 30, 2009

Att även Sverigedemokraterna blir nu granskade är ju bra och tyvärr är det lika illa som man befarat.
Nu skiner ju deras politik ganska bra igenom i de dagliga diskussionerna också, där alltid Sverigedemokraterna sätter invandrarstämpel på allt som är negativt men svenskstämpel på allt som är bra. Alla partier har någon gång fått skämmas för företrädare som kört i diket och det är lika illa var det sker. Det är dock inte dessa haverister vi behöver vara mest rädda för, tycker jag.

De jag är livrädd för är alla strömlinjeformade och etablerade ”vanliga svenssons” som glider med och skrattar med i de subtila skämten. De som inte vill förstöra stämningen med att säga ”det där ställer jag inte riktigt upp på”. Det är dom som utmärker sig och det är dom jag är rädd för! När klyftorna ökat , som de gjort under allt för många år av socialdemokratiskt styre ska man vara extra vaksam. Det finns föräldrar som inte klarar att stödja sina barn och det finns en exkluderande arbetsmarknadspolitik gentemot unga människor, som måste överbryggas. De utestängs från möjligheten att tjäna egna pengar, och berövas därmed både självkänsla och samhällstillhörighet.

Det ger en rekryteringsbas för extremister både till höger och till vänster.
Socialdemokraterna samarbetar ju också med ett parti som inte riktigt klarat av att klippa banden till en mörk historia. För det hjälper inte hur många fina deklarationer man gör i fullmäktige eller i media om man inte kan säga ifrån på torget.

fredag, mars 27, 2009

P-avgifterna ska förändras!


P-avgifterna ska förändras!
Välkommet beslut att de rödgröna backar! Deras beslut för någon månad sedan var både dåligt taimat och dåligt underbyggt. Johan Persson har i sin argumentation hävdat att han och centrumföreningens aktörer varit helt överens om tagen i parkeringsfrågorna. Åter gör den rödgröna majoriteten i Kalmar en brandutryckning och förslaget till beslut presenteras först för media så som vi övriga partier vant oss vid i Kalmar.

Under tiden för presskonferensen satt jag och lyssnade på företrädare för skolan vilket var mycket intressant och nog så viktigt när barnkullar minskar och de ekonomiska förutsättningarna urholkats sedan länge.

Någon verklig lösning på parkeringsfrågorna presenteras inte, ser jag efter en blick på webben, men det kanske blir en ny utredning före valet, såsom före 2002 och 2006.
Nedan den reservation som FP lade vid majoritetens beslut om höjda och utökade P-avgifter.

Reservation
”Det finns få frågor i Kalmar kommun som är mera utredda än parkeringsfrågorna. Sedan år 2000 har olika förslag diskuterats, men alla har hittills fastnat i någon utredning. Parkeringsutredningen, år 2007, visar ett stort parkeringsbehov i stadskärnan och i den efterfrågas också en politisk viljeinriktning.
Till dagens beslut bifogas en handlingsplan, som föreslår ännu en utredning av parkeringar att lägga till de tidigare utredningarna. Det borde varit gjort sedan länge, för det är nu hög tid att gå från ord till handling.

Handeln i stadens yttre områden expanderar och det är glädjande. För att även stadskärnan ska utvecklas i denna expansion ska vi kunna erbjuda bilburna besökare en parkeringsanläggning som motsvarar de redovisade behoven i parkeringsutredningen. Utvecklingen av en attraktiv kollektivtrafik ska fortsätta, liksom en upprustning av cykelvägnätet.
50 % tar redan cykeln eller går till jobbet och det är bra.
Kraftfulla åtgärder mot olovligt nyttjande av parkering för personer med funktionsnedsättning skall självklart användas.

Taxehöjningar i kombination med platsbrist riskerar att mota ut bilisterna, med försämrade förutsättningar för företagare och boende i stadskärnan. Att tre miljoner anvisas för kostnader förknippade med prisökningen bl.a. parkeringsmätare, är ett slöseri i sig, eftersom ytorna snart ska bebyggas.
Parkeringsintäkterna överstiger redan idag kostnaderna för parkeringssystemet och de ökade taxorna beräknas ge kommunen ytterligare 4 miljoner netto. Framtida parkeringsintäkter borde istället destineras till en parkeringsanläggning och en förbättrad service i centrum.
Folkpartiet liberalernas inriktning syftar till att skapa tillräckligt med parkeringsplatser för boende, anställda och besökare. Först därefter ska kommunen se över parkeringsavgifterna i en helhetslösning.”

Får aldrig stanna upp!

Jag har fått en hel del frågor om vad som egentligen gäller för tillfällig uthyrning av skolans lokaler. Det man upplever är att det finns en ovilja att öppna skolans lokaler för de invånare som av skilda anledningar behöver en lokal.
Kalmar kommun har ingen brist på lokaler, ändå ropas det från många håll att "vi" ska bygga fler allaktivitetshus m.m. När jag i måndags efterfrågade riktlinjerna för uthyrning av lokaler, skulle detta helt lägligt upp för behandling på nästa nämndsmöte.

Fick för några veckor sedan veta att en detaljplan som skulle ligga till grund för att stärka hamnskyddet (man hanterar ju även ganska farliga grejor på den här arbetsplatsen) ännu inte är klar och blev minst sagt förvånad. Detta ärende hade vi framme för mer än två år sedan, och jag trodde faktiskt att det var klappat och klart. Men en detaljplan krävdes tydligen och den har tagit tid kan man säga! Eller varit grymt nedprioriterad.

Jag har lyft frågan för kommunalråden och FP:s ledamot i samhällsbyggnadsnämnden lyfte frågan på senaste sammanträdet och ville att Vd för hamnen skulle få komma och redovisa ärendet. Beskedet var att ärendet kommer på nästa nämnd! Nu ska vi bara se till att det händer något också. Detta är ju en väldigt viktig fråga för att försäkra hamnkunderna en säker förvaring och hantering.

Det sker en fantastisk kvalitetsutveckling inom vissa verksamheter men vi ska fortsätta att förbättra kommunens effektivitet och hushållning med resurser ! Stannar vi upp är vi ohjälpligt efter!

tisdag, mars 24, 2009

Spännande och skrämmande!

Idag skulle jag egentligen varit i Stockholm för ett första gemensamt subkommittémöte
för de transnationella programmen. När vi spänt fast bältena och inväntade start fick vi veta att de skulle undersöka planet och vi fick gå av igen. Det var bara så att flygplanet inte var ok så vi kunde inte flyga till Stockholm. Skönt att säkerhetstänkandet är högt, tycker jag.

Eftersom det verkade dra ut på tiden bestämde jag mig för att stanna i Kalmar. Här var ju inte heller någon mötesbrist. På arbetsutskottet skulle vi bl.a. få en lägesrapport om det framskridande planprogrammet för Kvarnholmen och Malmfjärden. Detta program är nu än mer omfattande än det program som föranledde oss att skriva en motion för att föreslå en Folkomröstning. Det förra förslaget var omfattande, och skulle i vissa delar få väldigt stora konsekvenser för Kalmars framtid. Det är absolut bra att man tar ett helhetsgrepp. Det är dock skrämmande att vi ännu inte har en gällande översiktsplan!

Det är mycket ringar och symboler som är tänkt att visualisera dagens stadsdelar, områden som man vill förändra och målpunkter som man vill utveckla. Varje tid och arbetsgrupp har sin vokabulär. Det är bara att hänga med! Men man börjar (kanske för att man nu förstått att frågorna kommer) med att poängtera att trafikfrågorna ev. P-hus m.m. ska komma in lite senare i förslaget. HAR VI HÖRT DEN FÖRUT?

Det blir en hel del diskussion kring de olika förslagen, och vi försäkras att detta bara är i ett inledande skede, men också att markreservationerna är drivande!? Sen kommer den numera obligatoriska frågan om grönstrukturplanen. Då blir svaren alltid väldigt svårfunna. Den har ”i princip” varit klar i ett år, men det är alltid något som ska ”kompletteras”.

Samma sak med en begäran om ett uppdrag att utreda förutsättningarna för något liknande
en ”internbank”.
Ett ärende som tydligen inte kan få fäste på ett papper och bli ett ärende i KSAU.
Just att jag inte riktigt vet vad uppdraget ska handla om, gör ju att jag gärna vill ha det som
en skriftlig handling, så jag kan ta reda på vad det handlar om och vad det skall syfta till.
I dessa energispartider vill jag inte lägga energi på att fråga om självklara saker!

Har även deltagit i en föredragning från hur Huddinge arbetar med delaktighet. Mycket bra!
Men något som inte rekommenderades var:
Att man redan bestämt sig , men under täckmanteln delaktighet vill få de inbjudna att tycka lika. Utrymmet att påverka är nästan noll och det är ett exempel på - icke delaktighet-. Det kallades istället manipulation….och var inte bra....

måndag, mars 23, 2009

finns det några illusioner kvar att tappa?

Wanja Lundby- Wedin känner sig lurad och kan inte förstå hur utbetalningarna kunnat bli så stora! Det är väl bra om det utreds, för har man inte tagit beslut om dessa utbetalningar i AMF så handlar det väl om rent bedrägeri. Ingen i styrelsen känner igen de tecknade avtalen och det är ju illavarslande.

Många har kanske haft illusionen att pengarna användes på ett för medlemmarna säkert sätt om en fackbas satt i styrelsen. Men Wanja Lundby-Wedin hade inte varit där hon är idag om hon ställt obekväma frågor. Ingen vill väl kallas för motvallskärring, eller? Däremot har hon spytt galla över alla andra och tonläget har varit väldigt uppskruvat. Hon har själv tagit den enkla vägen och följt strömmen. Men att hon är i gott sällskap hör man nu när alla styrelseledamöter ska svara på frågor om bonusar. Det är styrelsen som är ansvarig, hur alla nu än försöker skylla på det ena och det andra.

Nu har de verkligen fått nytta av sin kreativitet! Vi får hoppas att utredningen görs skyndsamt, för här finns många intresserade medlemmar som tappar både sina pensioner och illusioner.

lördag, mars 21, 2009

Du lämnar ett stort tomrum.

Kurt Lundgren chefredaktör och journalist på Ölandsbladet och KLT är död. För oss förtroendevalda som ständigt granskas av media var du en yrkesstolt och orädd granskare med ett mycket stort och varmt hjärta. Ifrån samtalen med dig och till den färdiga artikeln, lärde jag mig förstå vilket intresse, enormt arbete och envishet det ligger bakom ett bra journalistiskt arbete.
Du satte en ära i att vara den som först (efter t.ex. en pressträff) hade nyheten på webben.

Långt efter att jag själv började blogga gav jag mig tid att läsa andras bloggar. Du var den förste som jag mera regelbundet läste. Ingen var säker för din penna, men du drevs av ett engagemang som vi rycktes med i. Och som du så riktigt sa när vi medverkade i bloggarnas afton i Kalmarsalen, ”bloggarna styr vad tidningarna ska skriva om”.

Vill tidningarnas redaktioner att det ska vara på ett annat sätt, så är det nog dags att jobba på det.

Jag skulle gärna tänka tanken att du fortfarande har en möjlighet att betrakta oss här nere och
fortsätta med granskningen av vårt samhälle från ännu högre höjder. Jag saknar dig redan.

fredag, mars 20, 2009

föregå med gott exempel!

Vi som i Kalmar har hört kommunstyrelsen ordförande i många anföranden och tidningsartiklar, kan ju listan över förslag utantill, men vi har ju också följt vilka storslagna projekt som fått strykas från listan och som det nu talas väldigt tyst om.
Kostnaden för resurser i tid av dessa önskelistor finns inte med i någon särredovisning och räknas inte. Istället får nya löften och planer ta uppmärksamheten från det som stagnerat eller havererat.

Man kan här också ana ett annat problem i Kalmar kommuns ledning.
Alla fyra kommunalråden i majoriteten har sina egna ansvarsområden som de omhuldar och söker resurser till, istället för att alla tar ansvar för helheten.
Det kan vara kostnadsdrivande i sig, men det kan också vara till men för de nödvändiga prioriteringar som måste göras när ekonomin sviktar.
Varför framhåller kommunstyrelsens ordförande inte någon gång i sina förslag de ”mjuka” kärnverksamheterna som en viktig faktor för en framgångsrik och växande kommun? Nej det är inte inom hans område.

Vi arbetar just nu med att stimulera samverkan och ”koncerntänk” i kommunen.
Det är kanske bra om den politiska ledningen föregår med gott exempel på denna resa!

onsdag, mars 18, 2009

Skolan under luppen!

Det går nog inte en dag utan att vi förtroendevalda har en skolfråga att sätta oss in i.
Ett tankeväckande brev har inkommit till kommunen från läkarförbundet,tandläkarförbundet och vårdförbundet. Bara tre av tio läkare,skolsköterskor och tandläkare anser att kommunen eller landstinget ger dem möjligheter att arbeta i riktning mot folkhälsomålen!

Folkpartiet liberalerna lade för några år sedan en motion där vi vill öka tätheten på skolsköterskor just på grund av att så mycket mer tid går åt till en utökad problematik att ta hand om i skolan. För lite tid blir över för det förebyggande och framåtsyftande arbetet.
Vi har också anvisat startpengar för detta i vår budget. Vi fick avslag i kommunfullmäktige på våra förslag men fortsätter förstås att prioritera kärnverksamheterna även framöver.

Några engagerade gymnasielärare har anordnat en skolresa för sina elever som läser italienska.
Nu pågår en debatt i tidningarna om formerna för dessa resor och om man ska ordna skolresor som eleverna måste bekosta själva. Ja, man skulle ju som lärare tappa sugen för mindre!
En debatt pågår där Johan Persson utlovar i tidningen en hård debatt från S i gymnasieförbundet! Den har hittills uteblivit, men är ju härmed beordrad uppifrån.
Nu ska skolinspektionen kolla lagligheten i det hela, och det är väl bra. Jag hoppas dock att vi även i fortsättningen kan hoppas på ett sådant engagemang från lärarkåren.

I gymnasiet är man halvvägs in i vuxenvärlden med alla de val som ska göras.

Jag hoppas också att barn som uppnått gymnasieåldern kan få den här chansen att göra en resa, som man kanske aldrig haft möjlighet med sina föräldrar. Den som behöver har ju haft chansen att jobba extra på fritiden i två år för att få ihop pengarna. Den som inte har lust att träna italienska eller väljer något annat, måste inte!
Det tycker jag är bra, för vi måste få lov att välja olika saker. Vi måste få vara olika!

tisdag, mars 17, 2009

Otrampad mark

Så roligt när vi får resa med mellan konstformerna! Marlena Ernman bygger en bro från pop till opera. Man måste gratulera till både den bedriften och att övertyga en publik som säkert var inställd på ren schlager.
I söndags njöt jag av Bo Kaspers orkester här i Kalmarsalen . De beträder också otrampad mark och jag imponeras av hur de alla byter och behärskar olika instrument .

Idag ska Alliansen i Kalmar träffa Alliansvännerna i Växjö. Det är också en ny resa för oss i kommunalliansen. Det ska bli roligt att träffa dem och intressant att höra deras erfarenheter av brobyggande och hur de nu möter den ekonomiska verkligheten. De har ju lyckats med det som vi också verkligen vill uppnå i Kalmar. Att locka fler invånare till vår kommun. Men vi kommer ju inte heller tomhänta. Vi har mycket att delge dem från vårt arbete här i Kalmar.

söndag, mars 15, 2009

ur askan i elden!

Har haft en härlig helg hos goda vänner i Malmö, men började en aning omtumlande när jag skulle stänga av mobilen inför operaföreställningen i Köpenhamn på kvällen. Mobilen var borta!
Hög tid att inta sin plats, men fick ringa ett nödsamtal för att få hjälp att spärra den.
Tusen tankar blandade sig med operans första toner, men det är ju en världslig sak ändå.

I pausen försökte vi tänka ut alla ställen vi varit på och efter Lucretia vände vi "hem" till Malmö.
När jag klär av mig ligger mobilen i bakfickan! Där har jag aldrig någonsin haft den, och när vi ringt till mig för att lokalisera den, var det väl för mycket folk för att jag skulle uppfatta den.
Det värsta som kunde hänt den kvällen var nog att den börjat ringa under föreställningen!
Då hade jag hamnat ur askan i elden, kan man säga!

Nästa dag löstes spärren och jag är nu en erfarenhet rikare!

torsdag, mars 12, 2009

En vargavinter

Nu är det verkligen vargavinter och bakom alla varsel finns det människor som byggt upp sin tillvaro på ett företag eller en offentlig sektor som nu måste anpassa sig efter den bistra verkligheten. Närmare 2 500 har blivit av med jobben i Kalmar län de senaste fem månaderna.
Då känns det lite futtigt med de 620 lediga jobb som presenterades i Kalmar län för ett tag sedan. Men optimisten måste tänka att alla jobb inte annonseras ut eller går via arbetsförmedlingen och att det nu är läge att kanske pröva ett annat arbete. Det som annars också kan vara en lösning är att prova det egna entreprenörskapet men det är svårt att få lån till detta i dagens verklighet.
Och så länge det finns några jobba att söka, så finns ju också chansen...
Efter vinter kommer ändå alltid våren och tills dess ska vi hjälpas åt att hålla igång företagandet och arbetstillfällena.
Nu utökas ROT/hushållstjänster ytterligare och det är ett av alla sätt vi använder!

Nu önskar man mer än någonsin att de som styrt Kalmar hade sparat undan lite pengar i goda tider. Tyvärr har S, V och MP både gjort av med pengar och belånat kommunen upp över öronen, här i Kalmar.
”Gillar du att Kalmar får en ny fotbollsarena” hade tidningen Barometern frågat 100 personer. Det hade jag självklart svarat ja på och så gjorde de flesta.
Men hade de frågat människor om de ville att kommunen skulle behöva höja skatten och snåla inom skola och omsorg för att få en ny fotbollsarena, så tror jag att svaret blivit lite annorlunda. Eller om kommunen skulle riskera 100 miljoner i en kommunal borgen. Hade de svarat Ja då också?

Här i Kalmar gjorde S, V och MP ett underskott år 2007 ! Det år kommunerna i landet gjorde miljardöverskott tillsammans.
”Det är häftigt att betala skatt” , sa Mona Sahlin och hennes kompisar i Kalmar håller tydligen med.

tisdag, mars 10, 2009

Inkonsekvens var ordet!

På Östrans ledarsida tycker Peter Akinder det fullt naturligt att kommunen lånar 29 miljoner till en ny arena för elitfotbollen när arenan är klar + 100 miljoner i borgen, medan han i en annan artikel på samma sida häcklar han Folkpartiet liberalerna som vill lägga statliga pengar på att förstärka avdraget för hushållsnära tjänster för barnföräldrar. Han gör kopplingen att pengarna i stället ska gå till äldre sjuka och handikappade. Där hugger han i sten, för dessa grupper har vi alltid prioriterat.

Det gör vi också på kommunal nivå när vi prioriterar skola och omsorg framför en arena för elitfotboll. Vi stödjer en arena som finansieras privat och var beredda att också ge driftstöd till en privat arena, men mycket ville ha mer, och då prioriterar vi kärnverksamheten.

Det var ett förslag som mycket passande lades fram på internationella kvinnodagen, men någon sådan koppling förstår jag att inte socialister gör. Det går alldeles utmärkt att byta avlopp eller snickra åt den som inte vill göra det själv, men att uträtta hushållsgöromål räknas fortfarande inte som ett riktigt arbete för många.

söndag, mars 08, 2009

Tre dagar med partivänner

I dagarna tre har vi liberaler träffats vid det kommunala riksmötet och diskuterat politik och vårt arbete som förtroendevalda i Sveriges kommuner och landsting. Redan i fredags var politiska tjänstemän och förtroendevalda i ledande positioner samlade. Vi lyssnade bl. a till Gunnar Wetterberg som engagerat lyckades förmedla en omvärldsanalys och framtidsscenarie om äldreboom,babyboom och storstadsboom .

På lördagen inleddes riksmötet med ett verkligt inspirerande tal av Jan Björklund. Sen har vi träffats i seminarium med kompetenshöjning i allt mellan himmel och jord i det politiska kraftfältet. Tyvärr var ett av de seminarier jag deltog i inte helt anpassat för politiken. Det handlade om retorik och två konsulter ledde övningen. "Någon som lyssnar", hette det och vad konsulterna inte riktigt hade kläm på var att vi politiker inte kan ta till vilka knep som helst för att få uppmärksamhet. Vårt uppdrag bygger just på förtroende och under det seminariet jag bevistade framförde vi också dessa synpunkter. Vi framförde också synpunkterna till arrangörerna. Men i övrigt var det mycket vi kunde använda och jag vet att de flesta seminarierna var mycket uppskattade.


Mest handlade det om EU förstås och både vår europaminister och de främsta kandidaterna till parlamentet framträdde och debatterade. Viktigast känns det ändå att träffa så många liberaler och byta erfarenheter från den politiska vardagen och ha roligt tillsammans.
Några av oss träffas ju bara en gång om året.

Bilfärden hem från Linköping gick i urtråkigt väder, men jag hann hem i tid för att se sista set i Davis Cup-matchen som ju var en riktig rysare.
Tvättstugan väntade också och blommorna behövde verkligen lite omtanke. Resten får vänta.
I morgon är det kommunstyrelse så nu är det snart dags för sängen.

Ett seminarium handlade om att utveckla webbmöjligheterna. Bland annat ska man inte skriva så långa inlägg som jag redan nu har gjort. Jag ska jobba på att förbättra mig, men först behöver jag utöka dygnet med lite fler timmar!

torsdag, mars 05, 2009

Ris och ROT!

Under tisdagens arbetsutskott i Kalmar fanns som första ärende kommunens yttrande över betänkandet ”en hållbar lärarutbildning”. Yttrandet var en lång och nedslående läsning. Varför förstod jag inte förrän jag hade kollat lite när mötet var över.
Alla i KSAU var förvånade över att inte ärendet beretts i berörda nämnder, men vi fick beskedet att Barn- och ungdomsnämnden med sammanträde 25 februari delegerat till t.f. förvaltningschef att avge yttrande inför KSAU. Orsaken var som vanligt brådskan!
Vid närmare koll uppstår följande frågor:
Varför fick då vänsterns ledamot i Barn och Ungdomsnämnden skriva yttrandet och varför talade man inte om det på nämnden ?
Det är alltså ett långt yttrande på flera sidor som man inte kan inbilla mig är skrivet under eftermiddagen 25 februari. Detta yttrande är också (står det) i samarbete med både Södermörenämnden och Gymnasieförbundet och inlämnat och diariefört till kommunen den 26 mars . Vår ledamot i Södermöre har inte fått det, kan jag säga.

Har nämnden undanhållits ett politiskt inflytande över yttrandet ? Försöker man slå blå dunster i oss förtroendevalda?
Hur kan man utan nämndens vetskap, låta en vänsterpartist i nämnden skriva yttrandet?
Är jag förvånad? Ja, men inte så mycket som jag borde!


Nu något som både piggar upp i ekonomin och i miljön.
Vi får nu ROT-avdrag för enskilda avlopp. Det är ju åtgärder som vi framfört som viktiga.
Det är ju också ett av de avdrag som är ok. för socialdemokraterna. Men att det är ett proffessionellt arbete att även rena t.ex. bostaden redan innan avloppet tar vid är ännu inte ok
för dem. Men det kanske sjunker in så småningom.

onsdag, mars 04, 2009

Varsågod och (s)välj!

Den svenska modellen diskuteras åter och det är intressant att LO tycker att den är så viktig i goda tider, men snabbt omvärderar den när det blåser till.

Den svenska modellen, som vi liberaler faktiskt även slagits mot socialdemokraterna en gång för att genomföra, innebär att parterna, arbetsgivare och arbetstagare tar ansvar tillsammans utan att staten lägger sig i. Alternativet är lagstiftning i goda tider och i dåliga tider.
Den svenska modellen har nu använts av metallarna och då ropar alla på staten istället.
Avtal eller lagstiftning? Varsågod och (s)välj!

På tal om arbete så har nu Arbetsmiljöverket för vilken gång i ordningen vet jag inte, stoppat arbeten vid Fanerduns byggnader i Kalmar. Arbetarna hade dessutom tjuvkopplat elen, tydligen helt livsfarligt.
I ett främmande land utan att kunna språket. Får de lön? Sker detta på svensk mark?
Det gick inte att få fram några ansvariga och de enda svenska ord de kunde var Johan Persson.
Kalmar kommun har skrivit under Global Compact. Vad är det och den svenska modellen värd i dessa lägen?

måndag, mars 02, 2009

Handlingsplan -tecken på handlingskraft?

Bland anmälningsärenden till arbetsutskottet i morgon finns ett svar på ett brev som i februari inkom till Kalmar kommun från Samfundet Sverige Israel i Kalmar län.Man vill i brevet fästa uppmärksamheten på ”fredsdemonstrationen 17 januari i Kalmar då hakkors, terroristflaggor och skanderande mot fred förekom, och där politiker deltog men inte agerade. Vem är ansvarig?

I svaret, skrivet av kommunstyrelsens ordförande, hänvisas till att man på januari kommunfullmäktigemöte tog starkt avstånd till det inträffade. Det är självklart, men anledningen till att detta överhuvudtaget diskuterades på kommunfullmäktige var attFp hade en interpellation med rubriken ”Följer vi vårt handlingsprogram”? Detta program syftar just till att kommunen vid grova hatbrott ska agera. Handlingsprogrammet konstaterar också” Hur det politiska systemet bemöter antidemokratiska yttringar har både praktisk och symbolisk betydelse för engagemanget i samhället i stort.

”Vad Fp då efterfrågade på kommunfullmäktige var en redogörelse varför inte handlingsplanen hade följts efter att den urartade ”fredsdemonstrationen" blivit känd”. I svaret på brevet till Samfundet finns även ett utdrag ur svaret på interpellationen. Så är även följande ett utdrag därifrån:”Händelsen den 17 januari är mycket allvarlig. Min uppfattning är att det är hets mot folkgrupp och uttrycker antisemitism. Mot den bakgrunden är det en fråga för rättsväsendet och händelsen utreds nu av polisen.Jag beklagar och är bekymrad över att inte någon av politikerna som deltog vid demonstrationen agerade med att polisanmäla direkt på plats och tydligt tog avstånd med krav på att plakaten skulle tas bort. Detta stämmer inte överrens med inriktningen i ”Handlingsplanen vid grova hatbrott”.Även om händelsen är allvarlig så är den ej så extraordinär allvar-lig och omfattande att den kräver att krisledningsgruppen samman-kallas. En uppfattning som delas av ansvarig tjänsteman. Att jag någon dag senare skulle kalla in krisledningsnämnden faller på sin egen orimlighet”.

Även om inte krisledningsnämnden inkallas kan man ju tycka att kommunstyrelsens arbetsutskott kunde ha sammankallats tillsammans med polis och andra berörda till ett extra möte. Ibland måste man agera i efterhand ! Så skedde när insparken till gymnasiet spårade ur och polisen inte räckte till.Här hänvisas i svaret på interpellationen endast till att detta är polisens sak att sköta.Om det är så, kan vi spara den tid det tar att skriva tjusiga handlingsplaner och åtgärdprogram som först tar en massa energi och tydligen är avsedda att ligga på hyllan som ett slags alibi.

Det var ju ändå en väldig tur för majoriteten att Fp skrev interpellationen. Nu kunde KS-ordförande i brevsvaret hänvisa till den diskussion som Fp initierat i kommunfullmäktige.Imponerande handlingskraft?