torsdag, maj 30, 2013

Ur hand i mun!


 

 

Majoriteten har ”på grund av det osäkra läget” beslutat att avbryta budgetprocessen och skjuta beslutet om budget för 2014 framför sig. Oppositionen har inte fått besked om i vilken höstmånad de ska föreslå kommunfullmäktige en  budget. Det innebär naturligtvis en ökad osäkerhet för kommunens verksamheter och för kommunens invånare istället.

 
Det är inte omöjligt att ”det osäkra läget” är ett uttryck för att den nya majoriteten med S, V och C har svårt att enas och att de behöver mera tid på sig.

Ovanan att spendera pengar som man ännu inte har verkar ändå Centern ha anpassat sig till ganska snabbt. Servicenämnden begärde redan i våras att förstärka budgeten ur resultatutjämningsfonden, men fick nej. Revisorerna har pekat på eftersatt fastighets- och vägunderhåll och detta är naturligtvis årliga kostnader som ska följa en viss planering.

 

I måndags fanns en motion från mig om förskolornas behov när barngrupper blir för stora och därmed svårigheten att se alla barns behov. Motionen föreslog en utökad barnomsorgsgaranti där man i verksamheten tillsammans med föräldrarna fastställer viss kvalitet.

 

Beskedet jag fick av vänstern i kommunfullmäktige var att man ska besluta om sådant här i budget.
Och det tycker jag också.

Den åsikten hindrade inte majoriteten att nästa dag ta av pengar som kommunen ännu inte har och besluta att utöka budgetramen till vägåtgärder. Det finns ”starka indikationer” på att AFA-pengar kommer att återbetalas under året, och de ska majoriteten förstås sätta sprätt på, trots att kommunen har ett prognostiserat underskott redan.


Självfallet ska vägarna hållas i gott skick, men lika viktigt  är att små barn får en bra start i livet. Det är inte lika tydligt när ett barn går sönder- det visar sig kanske inte förrän i tonåren, och då är det en annan påse pengar. Idag överskrider socialförvaltningen budget varje år för att kostnader för familjehemsplaceringar ökar. Och de sliter ändå med sina kostnader. Kostnader för biståndet (socialbidraget) har inte stigit, där jobbar de hårt för att hjälpa människor till försörjning.

En satsad miljon i förskolan kan ge mångdubbelt igen i andra förvaltningar. Och nu talar jag bara om pengar. Det är ett fruktansvärt trauma när unga människor tappar tron på sig själva och sina framtidsmöjligheter och det är   fruktansvärt för alla runt detta barn.

 Det är därför jag tror att vi i Kalmar måste satsa mycket mera på barnen och hela deras utbildning.
Då räcker det självklart inte att lägga upp lite tillfälliga pengar, men pengarna behövs.

 Kalmars nya majoritet med S,V och C har ännu inte lagt en egen budget utan lever ur hand i mun och delar ut pengar som kommunen ännu inte fått. Deklarationen " vi tar ansvar"  . Var det en utebliven budget de menade då?

 

 

 

lördag, maj 25, 2013

Vi vill vitalisera den lokala demokratin!

På måndag sammanträder kommunfullmäktige i Kalmar och då kommer ärendet om folkomröstning upp för beslut. Alla namnunderskrifterna innehåller inte datum eller andra formalia och då uppfylls inte kravet för folkomröstning.


Vi ställer oss ändå bakom en lokal folkomröstning och yrkar på det på grund av det stora engagemanget där ändå 5000 röster, har samlats in. Vi tänker förstås begära votering i denna fråga för att se om vi har en tredjedel i denna folkvalda församling med oss.

För många år sedan föreslog Folkpartiet i en motion en lokal folkomröstning, där vi ville att människor skulle få tycka om exploatering av Norra Fjärden med bl.a. Kullö och Svinö. Det gjorde vi bl.a. för att det där finns så få sakägare, och så är också fallet med detaljplanen för Linnéuniversitets lokalisering. Att man tar in fler människor i beslutet än de som berörs enligt detaljplaner och liknande är bra. Man borde inte vara rädd för att höra många röster i en stor fråga.

Sedan år 2011 har kommunallagen ändrats inom demokratiområdet på det vis att en rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Syftet med det förstärkta folkinitiativet var att vitalisera den lokala demokratin med fler folkomröstningar. Det stora intresset för lokala folkomröstningar visar enligt statsvetare i många fall på ett bristande förtroende och brist på delaktighet tidigt i utvecklingen.

Det har dessvärre inneburit att man börjat rösta om det som redan är beslutat och har börjat verkställas. Så gör man nu i Göteborg.

Det är ju tyvärr så att beslutens konsekvenser går upp för människor först då besluten är fattade och börjar genomföras. Här har vi folkvalda en hel del att fundera över.

Majoriteten har stort inflytande om hur man kommunicerar, så som jag var inne på i en tidigare blogg. Ett löfte om ett parkeringshus eller en multihall för friidrotten är inte mycket värt när det inte finns pengar, men människor tror att det då ska komma om några få år.

Tvärtom sen kommer vissa beslut smygande på och själva beslutsprocessen hinner inte människor (och knappt vi förtroendevalda) med att samla in synpunkter. Med all vår fina teknik borde det gå att hitta ett öppet system där man tydligt kan se vart i handläggningen, åtminstone stora beslut ligger.torsdag, maj 23, 2013

Pressfrihet, Ja - Personliga angrepp, Nej!


Jag har varit med om många stormar som förtroendevald, men den senaste veckan har varit den värsta i mitt politiska liv.Samtidigt har jag fått så mycket stöd att det har överväldigat mig. Och jag tackar er alla!


I en podcast, som de själva påstår har en spridning på 4000 - 5000 personer  häcklar två kända män, ofta betecknade som informella makthavare i Kalmar, mig för ett politiskt ställningstagande (och det tål jag) men avslutar sen med insinuationer mot mig som person som slutar med "du menar att hon vill ha ett ordentligt knull".

Jag gick till Kalmar kommuns jurister som lyssnade på sändningen, och efter samråd med Säpo och polis polisanmälde kommunen detta förra fredagen.
Även Folkpartiets lokalförening i Kalmar anmälde detta.
 en inspelning lämnades över till polisen vid tillfället.

Det märkliga är att sen ringde polisen och frågade om jag tänkte driva ärendet vidare. Jag påtalade att det inte var mitt ärende, och fick till slut med en anteckning om detta.
Lite märkligt att det inte kommer några skriftliga besked om ärendets hantering, bedömning  eller någon form av tidplan. Ett telefonsamtal kan ju tolkas olika beroende på bakgrund eller kunskaper om rättsväsendet.

Nu varnas jag för att dessa två anmälda män, som har stort kontaktnät  i sociala medier (de har kastat alla, även tidigare podcasts från nätet) ska sätta sin egen snyftbild framöver. Därför skriver jag ut detta förnedrande uttalande, som sitter fast i mig vart jag går, hur jag än försöker skaka det av mig.

Bara för att betona vem som bär huvudansvaret för  anmälan.
Men det är viktigt att betona att detta angrepp kunde drabbat vem som helst, som enligt dem,hade en icke önskvärd politisk åsikt i Kalmar.
Det var ett angrepp mot demokratin och det var därför det anmäldes.

Jag värnar starkt pressfriheten, som inte ska förväxlas med personangrepp på enskilda människor, och skickar med en länk från vår europaparlamentariker Cecilia Wikström, som visar hur svårt det kan vara att rösta om olika friheter. 

fredag, maj 17, 2013

Kommunikation eller manipulation?

Ur kommunikationsplanen för Linnéuniversitetet.

"Genom att ta initiativet till att informera och lyfta fram de positiva budskapen kan vi stärka känslan hos invånarna att Kalmar är en stad där mycket händer och att det finns en framåtanda och tro på Kalmars utveckling. Ett universitet i Kalmar höjer kommunens status och attraktionskraft."

Min kommentar: Ge inte utrymme för reflektion för då kan det komma besvärliga frågor. Som om själva monumentet med automatik höjer kommunens status. Innehållet är faktiskt viktigare än förpackningen även om en fin förpackning lockar ett kort ögonblick. 

Ur kommunikationsplanen för Linnéuniversitetet.

"Webbplatsen På kalmar.se finns basen för information. Här kan vi publicera protokoll, delrapporter, visioner, bilder, utredningar et cetera. Här finns möjlighet för oss att välja vad vi vill kommunicera och med vilket budskap. Det är en snabb och lättåtkomlig kanal.


Pressinformation Här måste vi ta initiativet. Genom att aktivt arbeta med webbplatsen och att löpande informera medierna om vad som händer samt finnas tillgänglig för frågor kan vi bestämma vad vi vill kommunicera på ett bättre sätt."      När det gäller målgrupp så är den noga utvald. Inga allmänna möten där man inte kan kontrollera vilka som kommer eller att alla går vidare med "den rätta bilden" av projektet.   Det var tydligen viktigt att kommunicera "full enighet kring hamnalternativet", men FP har aldrig sagt nej till ett samråd. Nu gäller det för alla att reflektera och ställa frågor. Eftersom några partier deklarerat sitt ställningstagande i hamnalternativet, vet vi att beslutet om placeringen inte blir enigt. Vi har inte tagit ställning i sakfrågan och det beror på att vi ska pressa ur samrådet så mycket information som bara är möjligt utanför majoritetens  kontrollerande kommunikationsplan.
Östran gick tydligen inte i kommunikationsfällan när miljökonsekvensbeskrivningen presenterades.
Där lägger rapporten egna värderingar på stadsutveckling och näringsliv som man normalt inte behandlar inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningar.
Har det funnits påtryckningar från kommunen att "bestämma vad vi vill kommunicera på ett bättre sätt" enligt kommunikationsplanen?

"Men vi tyckte att eftersom företagarna hade blivit intervjuade om konsekvenserna av en byggnation, så måste man ta med även Linnéuniversitetets syn på det hela."
 
Definitionen på öppenhet blir alltmer diffus.
Är någon förvånad över att  förtroendet för både analyser och konsekvensbeskrivningar krymper?
Var går gränsen mellan kommunikation och manipulation?


tisdag, maj 14, 2013

Eldaren 1 = Detaljplan för Linnéuniversitet i Ölandshamnen

En bra information om Linnéuniversitet från  tjänstemännen, men alltför många frågor kvarstår från politiken.
Mycket ska lösas sen..beror på... känns igen från tidigare större planer och inte blir man lugnad för det.
Detaljplaner som inte ger svar på frågorna, tenderar att ta dubbla tiden efter beslutet i kommunfullmäktige.
Men Linnéuniversitetets lokalisering i Ölandshamnen berör ju så många verksamheter i kommunen. Och det kommer att påverka fastighetsmarknaden för lång tid och ta kommunens tjänster i anspråk för att bara flytta runt verksamheter. Stora kostnader i en kommun som inte ens mäktar med att ta en budget i juni som man brukar.

Ja, Ölandshamnen har ju tidigare varit det arbetsnamn som ärendet haft, men nu står det under rubriken "Eldaren 1 i Kalmar kommun" på samhällsbyggnadsnämndens dagordning. Ingen förklaring av att det är universitetets placering det är tal om.

"Ärende: Detaljplan för fastigheten kv Eldaren 1 i Kalmar kommun
Senast på nämnden: Uppdragsbeslut, 2012-09-27.
Beskrivning:
Handling: Förslag till detaljplan 2013-05-16.
Förslag till beslut: Förslaget till detaljplan godkänns för samråd."
  När jag dristade mig att fråga om detta på arbetsutskottet fick jag av Mattias Adolfsson veta att nämndens ledamöter visste vad ärendet Eldaren 1 gällde. Det är jag helt säker på, men hemsidan är till för att Kalmars invånare ska kunna följa vad som händer i Kalmar kommun. Desvärre har ledamöterna endast fått ett arbetsmaterial att läsa in sig på, men till nämnden på torsdag är det utlovat ett färdigt ex av Detaljplanen.
I morgon har de kommunägda bolagen  sina årliga stämmor.
Synd att FP har fått avslag på våra alternativa förslag till ägardirektiv där vi föreslår att man ska annonsera öppet om att kommunen håller stämma.
Idag står det endast på kommunens egen anslagstavla i stadshuset.

Men årsstämmorna är öppna för allmänheten.
Var dock beredd på att de är över ganska snabbt. Jag har med åren hunnit se  observatörer från partierna som förberett sig på bästa sätt, och sen var stämman över innan de ens hunnit samla sig till sin fråga.

Förr i tiden tror jag det t.o.m var en lite barnslig status att hinna dra igenom sin stämma på inofficiell rekordtid. Men den tiden är väl över?
torsdag, maj 09, 2013

Europadagen för fredens, frihetens och demokratins skull!

Vi firar idag Europadagen för fredens, frihetens och demokratins skull
Marit Paulsen vill ändra  EU:s direktiv om energi från förnybara energikällor. Hon vill minska den andel av biobränslen som framställs av spannmål och andra grödor, till förmån för bränsle som framställs av avfall och restprodukter. Det handlar om att odlingar i första hand ska föda en kraftigt växande befolkning där en miljard människor idag inte har mat för dagen. Det är en frihetsfråga!

I detta perspektiv kan det för andra länder framstå som märkligt att svenska europaparlamentariker kämpar för att vi i Sverige ska få äta hälsovådlig fisk och i kampen för snuset glömmer hur vi ser på andra länders "konstiga krav" i EU.

Hela EU är ju från början ett fredsprojekt. Efter andra världskriget gick fler och fler länder samman och började göra det enklare att handla med varandra.
Man startar ju inte krig med ett land där man har handelspartners! Marknadsekonomin har därmed givit en historiskt långvarig tid av fred och tillväxt till vår annars så krigshärjade kontinent.

Det största hotet mot tillväxt är protektionismen som alltid lurar runt hörnet när pengarna sinar.Valutaunionen har också blivit ett slagträ , men EMU är ingen försäkring utan just ett samarbete där alla har ett ansvar att sköta sin ekonomi och öka den gemensamma tillväxten.
Fri rörlighet inom EU är viktigt att slå vakt om, och då ska vi ha regler som gäller inom hela unionen.

Att några bryter mot reglerna ska vi inte acceptera, men man ska då inte bara titta enögt på en utvald syndabock utan kolla om även konkurrenterna har lite lik i lasten.
Att leta syndabockar har alltid varit populärt när man inte vill granska sin egen hemmaplan.I dag kan man väl också tillåta sig att citera ur bibeln:"Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må du se till, att du kan taga ut grandet ur din broders öga"Idag hedrar vi , liksom  övriga europiska länder, de som stupat i kampen för frihet och demokrati i Europa, för att vi, tack vare deras uppoffringar får leva i fred idag!

tisdag, maj 07, 2013

Ja till lokal folkomröstning! Men nej till vindkraft i C-lägen!

På Folkpartiets gruppmöte fanns en mycket stor vilja att låta medborgarna tycka till angående en ny placering av Linnéuniversitetet. Därför gick jag en folkomröstning till mötes idag på kommunstyrelsen. Vi vill att människor ska medverka mera i samhällsdiskussionerna. Jag fick avslag på mitt yrkande, men vi får se om det blir några tillgängliga analyser av alla utredningar som är gjorda och om det blir fler öppna informationsmöten. Jag hoppas på det.


Ett jättetrist beslut idag var att kommunstyrelsen gav tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk i Hagby och Bottorp.
Kommunfullmäktige har beslutat om en vindkraftplan, som är framtagen på ett mycket noggrannt och förankrat sätt.
I planen finns A,B och C- lägen, där C-lägen anses som olämpliga för vindkraftsetableringar.

De lämpliga A-lägen som planen anger, fyller med råge de behov och ambitioner som Kalmar kommun har för vindkraften. Inom skyddszonen i förslaget till beslut idag , finns femtio fastigheter.

Hur man kan göra så, det är för mig bara helt otroligt.
Först struntar de fullständigt i ett eget dokument som ska vara vägledande för alla företagare, och ett skydd för boende, men signalen är att i Kalmar behöver man inte följa vägledande dokument i första hand. Vad blir resultatet av det......
Kommunen talar om att bygga  områden som redan är bebyggda därför att det här finns infrastruktur redan.
Men uppmuntrar man det?
Vindkraft till varje pris, är tydligen mottot, men här är man även villlig att riskera livsmiljön för flera fastigheter.
Ibland är man tvungen att säga nej.

fredag, maj 03, 2013

Inte tillräckligt publikt!

Nu har jag läst i fler planer och utredningar att man hänvisar till kommunens parkeringsnorm. Var finns den!

Vi har haft ett förslag uppe i arbetsutskottet, men den skulle kompletteras och skickades tillbaka. Alltså har den inte ersatt den parkeringsnorm som kommunen beslutade om på 80-talet, tror jag det var. Det var innan min politiska tid, men ändå har jag levt med dessa parkeringar som är så styvmoderligt behandlade i vår stad.

Kalmar förtjänar bättre, och jag har ju interpellerat massor av gånger om både parkeringsnorm och parkeringsanläggning.
Det känns nästan pinsamt att interpellera igen, men snart finns väl ingen annan utväg, eftersom den alltid varit "på gång" och "snart klar", när jag frågat.

Både parkeringsnorm och parkeringsanläggning började utredas år 2006 efter en motion från Folkpartiet.
Var och en förstår att det tar lite tid att klämma fram en utredning i Kalmar. Om det inte är något publikt förstås. Kan majoriteten använda dem i ett val till? Hur länge kan en parkeringsnorm var "på gång" ? Det är frågan.