onsdag, februari 27, 2008

Det blåser både inne och ute

"Var är parkeringsnormen" frågade jag på måndagens fullmäktige, eftersom ett förslag till parkerinsnorm, som tagit ca ett helt års arbetstid att få fram, lades undan före valet 2006 och sen aldrig tagits fram till beslut. Den P-norm som gäller är från 80-talet!
Men det visar sig att man inte vill rätta sig efter någon modern P-norm när man bygger i stan, och det kan ju förklara varför det blir allt färre parkeringsplatser.
Det är ju också slöseri med arbetskraft att beställa stora utredningar som man sen lägger åt sidan för att man inte vill ha några normer(eller inte kan enas om dem).

Annars var det ägardirektiven som skulle varit det tyngsta ärendet, men det återremitterades för beredning av socialdemokraterna. Det är anmärkningsvärt att den regerande majoriteten lägger ändringsförslag på sina egna förslag till ägardirektiv först inför KF.
Ägardirektiv beslutar vi om varje år och vi skulle kunna börja arbeta med dem i oktober.
Det är det viktigaste instrumentet vi har för att styra de kommunala bolagen och jag har efterfrågat en bred process där vi jämkar in våra förslag.

Nu kommer väl Peter Akinder att klaga i Östran igen, för att jag har synpunkter på handläggningen av ägardirektiven, men jag får väl stå ut med det.
I Östran stod också att jag gärna sitter i det kommunala bolaget som vice ordförande.
Ja nu är det så att kommunbolaget väljs ur kommunstyrelsens arbetsutskott, och jag har sagt (står t.o.m i våra förslag till ändringar av ägardirektiven) att vi får göra det bästa av att bolagen nu finns. Men jag är gärna utan flera av de kommunala bolagen, som hellre kunde få vara enskilda företag eller kommunal förvaltning.


När Salve också införlivades med kommunbolagets styrelse kände vi oss ändå tvungna att skriva följande protokollsanteckning till beslutet."Protokollsanteckning
från Folkpartiet liberalerna

Varje koncentration av makt till offentlig verksamhet, företag eller inom organisationer kan leda till att individens rättigheter och integritet åsidosätts. Dessutom hindras nya idéer, nya produkter och nya lösningar på gamla problem.
Folkpartiet liberalerna har motsatt sig bildandet av Salvestaden i Kalmar AB och
nu vill vi självklart medverka till att bolaget avvecklas så fort som möjligt.
Folkpartiet liberalerna kommer, med den begränsade förmåga till självständigt agerande som finns i kommunala bolag, att försöka motverka de effekter som beslutet kan medföra.
Att kommunbolagets styrelse går in som styrelse även för Salvestaden i
Kalmar AB väcker flera farhågor:
- en icke önskvärd maktkoncentration
- kommunbolagets styrelse som samordnande och övergripande funktion riskerar att urholkas
- hinder för ledamöterna att tacka nej eller avsäga sig uppdraget, utan
att lämna Kommunbolaget AB

Inger Hilmansson"

söndag, februari 24, 2008

Ärlighet varar längst!

Om Kalmarhems styrelse skulle förmås att agera tidigt, så var det via moderbolaget. Alla som lärt sig lite om krishantering, och det har även politiker, vet att tidig information är väldigt viktig. Att vi inte skulle haft en diskussion om detta är absurt.

Jag har ställt frågan om det fanns oegentligheter, men detta har inte framkommit på något sätt.
Jag har också sagt att vi måste gå ut tidigt med informationen innan den kommer ut bakvägen.
Jag har sagt att Kalmarhems och även vårt förtroende skadas om vi dröjer längre med informationen.
Det diskuterades även, och där fick jag visst medhåll, att det var ett problem om vi får andra frågor om Kalmarhem och utan att få tala om det här problemet.

Om inte de övriga minns att jag har sagt detta, ja då har vi ett större problem än jag trodde.
Jag är ändå glad att informationen kom i dagen inför måndagens fullmäktige, då vi ska besluta om ägardirektiven för de kommunala bolagen. Den uppkomna debatten visar att vi måste ha en gemensam diskussion om vad vi egentligen vill med våra ägardirektiv.
För Kalmarhem är det viktigt att en ny styrelse tar itu, så som redan är påbörjat, med redovisningsrutiner och internkontroll.
Kommunbolaget har ju haft utbildningsdagar för styrelseledamöter, men det är ju också styrelsens ansvar att efterfråga den kunskap man behöver.

Att jag berättade för tidningen det jag sagt, att vi borde gå ut med informationen tidigt innan den kom ut bakvägen, var för mig inget konstigt. Jag är ju van vid att jag inte får majoriteten med mig, och jag är van att tala om det, som en viktig ingrediens i demokratin.
Det bekvämaste hade förstås varit att glida med, men det är inte därför jag har fått mitt uppdrag.
Jag vill tro att sanningen segrar.

fredag, februari 22, 2008

Möjligen lite lomhörd.....

Som svar till Johans blogg
Jag får väl vara lite övertydlig i framtiden, eftersom det inte gått fram till Johan att jag tyckte att vi (eller ännu hellre styrelsen i Kalmarhem) skulle offentliggöra i januari, just för att inte skada förtroendet för ännu mera. Jag varnade just för att det kunde komma ut bakvägen. Kalmarhems styrelse skulle egentligen inte ha sammanträde förrän i slutet av februari.
Jag tror att man även som vice ordförande kan ha ett öppet förhållningssätt.
Jag har ju varit narkossjuksköterska i 35 år och är van att hantera tystnadsplikten. Jag är därför också van att göra avvägningar, om det finns risk för skada.
Jag tror generellt att det skapar mera oro och förvirring om människor tror att vi politiker inte berättar om mer än det som tidningarna lyckas leta upp.

Vad jag sa i måndags var att jag då var beredd att öppna ärendet, oavsett vad de övriga sa.
Jag tror också att det skapar ganska stor förvirring, att Johan och jag kommunicerar via bloggen om vad vi sa i förra veckan m.m. så nu ska jag hålla igen med det ett tag, men det är svårt när jag får små tips här och där, om alla tokigheter som skrivs.
Fick en kul förklaring på varför Johan Persson inte stavar mitt namn rätt ännu. Detta är en form av taktik som man lär ut i socialdemokratiska kretsar, och alltså inte ett återkommande stavfel.

Sen tycker jag att ordförande och styrelse i Kalmarhem gjorde det enda möjliga för att återvinna förtroendet till det demokratiska systemet. Nu får en ny styrelse möjlighet att börja med nya redovisningsrutiner och en bättre intern kontroll som en god grund för framtida utmaningar.

torsdag, februari 21, 2008

Kan inte förklaras bort!

Jag har dålig rutin på att bevaka andras bloggar, men kollade idag på Johan Perssons blogg och ser att han i alla fall läser min.
Noteras kan att han inte kan stava till mitt efternamn än.

När det gäller hans bemötande av min blogg om Kalmarhem, så var det intressant att läsa hans version. Det ju oftast så, att det som inte är nedskrivet inte finns. Muntliga underlag kan tolkas väldigt olika.

Vi har i Fp årligen haft som ett tilläggsyrkande till kommunens ägardirektiv, att det alltid ska finnas bl.a. riskanalys och finansieringsplan i underlaget till beslut om kommunal borgen.
Vi har alltid fått avslag på detta yrkande.

När det gäller strategin så var det en förfrågan om en strategi ifrån mig, som sedan följdes upp av Johan Persson och det tycker jag är bra.
Men huruvida har delar av de 320 miljonerna som lånades mot kommunal borgen till renoveringar varit investeringar eller drift ?
Brist på tydliga rutiner och klara regler kan inte förklaras bort.

För Johan Persson verkar det inte vara en viktig fråga.
Vi får snart veta hur viktig den frågan är för Kalmarhems styrelse. I morgon sammanträder de.

På måndag beslutas om kommunens ägerdirektiv till de kommunala bolagen. Välkomna till kommunfullmäktige vid Brofästet (gamla teleskolan) kl. 17 00 då.

tisdag, februari 19, 2008

Inte bara Kalmarhem........

När Kalmarhem skulle få kommunal borgen för lån till de aktuella renoveringarna diskuterades verkligen huruvida man fick använda dessa lån till driften. Många tyckte att detta var ok.
så ansvaret vilar tungt på dem som underblåst detta ekonomiska lättsinne.
Vi sa naturligtvis nej till detta borgensåtagande.
Majoriteten gör ju samma fel när de använder pengarna från internaffären med Kalmar Energi.

Folkpartiet har efterfrågat en riskanalys vid varje borgenslån, men vi har hittills bara fått stöd av revisorerna.
Vi har också efterfrågat en strategi från Kalmarhem för att stabilisera ekonomin. Det håller ju inte i längden att låna till löpande utgifter, och det har väl äntligen gått upp för de flesta.

Men med den här majoriteten är vi vana vid brandkårsutryckningar. Nu hoppas jag att det är långt till nästa.

lördag, februari 16, 2008

Vad är det rätta priset för ett dött Kvarnholmen?

De som nu vill höja Parkeringsavgifterna vill bara en sak. De vill bevisa att bilisterna inte behöver bilen till centrum. Och de kommer säkert att få rätt, men till vilket pris?

I Kalmar är det redan en väldigt hög andel människor som går eller cyklar till jobbet och det kan ändå några till som kan samåka eller cykla. Ska man handla är det mera självklart att man tar bilen, lika så om man har barn eller har svårt att röra sig.
Parkeringsutredningen visar på att det redan nu finns en brist på flera hundra parkeringsplatser, och snarare försvinner det parkeringsplatser, än det tillkommer några. Vi vet också att kommunen kammar hem en rejäl vinst redan på befintliga P-platser, så de är inte subventionerade på något vis.

Detta känner alla politiker till, men det är bara Folkpartiet som konsekvent drivit frågan om ett P- hus som en lösning i centrum. Var och en förstår ju att det inte går att använda den värdefullaste marken till markparkering.

Första gången som jag upplevde att Centrumföreningen blivit engagerad i detta var år 2000 då vi fick en föredragning i Gatu- och parknämnden.
Sedan dess har majoriteten bara låtit påskina en vilja till fler P-platser i samband med valrörelserna.
Men bakom kulisserna finns en ovilja till fler P-platser i Centrum.

Den förra Centrumledaren och den nuvarande har framhållit parkeringsfrågan som en ödesfråga för Centrumhandelns överlevnad, och jag delar deras oro.
Att just nu, när Handeln i kvarteret Bilen skall etablera sin kundkrets, mota ut den bilburna shopparen från Centrum, visar ju att alla vackra ord om att stärka handeln i Centrum inte är värda någonting. Att skapa en stress runt bilparkering kan säkert mota ut några bilister och då får ju de bilfientliga rätt.
Men den skada de redan har orsakat för centrumhandeln, kan ta många år att reparera.
Jag tror inte det är priset i sig som är det avgörande, utan att man får betala för en allt sämre parkeringsservice.
Det är nu ett parkeringshus skulle stått klart och Kalmar, som centralort i regionen, hade då fått full uppväxling av den positiva utveckling som sker runt om i Kalmar.

tisdag, februari 12, 2008

Lyssna även till varningsklockan!

Salve har ju varit föremål för så mycket tveksamheter, så redan hälften hade var för mycket.
Johan Perssons uppfinningsrikedom (eller ödets ironi) har nu gjort att jag kanske efter nästa fullmäktige ingår i Salves styrelse. Jag har redan fått många gratulationer!?

Folkpartiet liberalerna blev ju t.o.m beskyllda för att förstöra Salves framtidsutsikter genom att först försöka förhindra att bolaget bildades och sen, när det redan var vid avgrundens rand, försöka förhindra kommunen att slänga in fler av skattebetalarnas pengar i verksamheten.
Det är väl samma mekanism som ligger bakom, att ansvaret för den stora mängden överklagande, läggs på den enskilde.

Vi i Fp får alltid beskrivet för oss hur förmånliga borgenslånen är, senast nu när
Industriparken AB ville rusta upp med kommunal borgen.
Hade majoriteten lyssnat på våra argument för Salve så hade kommunen haft 20 miljoner kronor mindre i underskott, och dessutom ett Dämme som ett fantastiskt rekreationsområde för Kalmarborna. Industriparken AB blir inte mera lättsålt med borgenslån.
Men ingen ringer i varningsklockorna. Det är bara pinglor som är anbefallda i kalmar.

fredag, februari 08, 2008

förväntningarna styr resultaten!

Att socialdemokraternas flyktingpolitik har havererat är känt sedan länge.
Det visar det faktum att utanförskapet ökat trots att Mona Sahlin som ansvarig minister inte talat om annat än att komma till rätta med utanförskapet, visar att hon saknar förmågan.
Det faktum att främlingsfientligheten ökat under Mona Sahlins styre, visar också att hon inte är trovärdig i nom detta område.
Hon har helt enkelt misslyckats.

När tragedin med mordet på Fadime var ett faktum satt hon i varenda TV-sändning och talade om att nu skulle hon göra allt hon kunde för att stoppa det hedersrelaterade våldet.
Att man knyter ett förlåtande namn som heder till brottet är i sig stötande. Jag anser att det borde räknas som ett förtrycks- eller maktrelaterat våld.
Mona Sahlin med kompani har även här misslyckats, när man tror att bidrag är lösningen. Det är samma omtanke som när föräldrar ger sina barn hundra kronor, istället för sin uppmärksamhet, och på så vis köper sig fria från det dåliga samvetet.

Nu har alliansregeringen gått till val på arbetslinjen, och försöker applicera den på flyktingpolitiken också. Det kanske inte blir helt rätt från början, men det kan bara bli bättre än den tidigare ”integrationen”.
Den som är asylsökande kan nu lockas att söka sig till områden där det finns både bostad och arbete. Flyktingar är företagssamma människor, som ofta därför upplevts som ett hot i det egna landet. Dessa människor är en resurs för Sverige och för Kalmar om de söker sig hit.

Vi ska inte nedvärdera dessa människor med bidrag och passivitet utan visa vad de går för. Men då måste vi våga släppa in dem i det svenska samhället, och här har inte minst fackföreningar och offentlig verksamhet ett viktigt uppdrag.
Bra språkutbildning (bara att man kallar det ”svenska för invandrare” gör ju att man pekar ut dem som om de vore en grupp med andra behov än andra som inte kan det svenska språket) och praktik under utbildningen är nyckeln in i det svenska samhället.

Sverige skall självklart följa alla de konventioner som vi som land har förbundit oss till ,och jag anser att vi tjänar, både kulturellt och ekonomiskt på en generös flyktingpolitik. Jag vill därför tro att vi även kan ha förväntningar på människor som är födda i ett annat lan, så väl som på de som är födda i Sverige. Självklart är att alla vill försörja sig och sin familj var de än bor och det måste vi uppmuntra. Det är inte människorna som är ett problem utan det är den tidigare förda politiken i Sverige.

måndag, februari 04, 2008

är ägardirektiven så oviktiga för majoriteten?

Ägardirektiven är ett av kommunens viktigaste styrdokument för de kommunala bolagen.
Idag på kommunstyrelsen blottades verkligen socialdemokraternas lättsinniga syn på sitt ansvar som styrande. Ett tjänstemannaförslag lämnades till förra veckans au och skulle idag beslutas på kommunstyrelsen. Man måste klandra majoriteten för en dålig framförhållning, eftersom ägardirektiven ska beslutas varje år före bolagsstämmorna, och borde kunna planeras i god tid. Jag lämnade in vårt förslag till ändringar och tillägg som en protokollsanteckning och beklagade den korta tid vi haft till förfogande i partiet.

Då meddelar Johan Persson, att inte heller socialdemokraterna har bearbetat förslaget!
Att lämna ifrån sig ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen som man inte har diskuterat tycker jag är väldigt lättsinnigt. När det dessutom gäller de kommunala bolagen som omsätter så många miljoner kronor, är det rent oansvarigt.

Men litar vi så dåligt på styrelse och Vd att vi måste skriva ägardirektiv?
Nej vi litar egentligen så mycket på dem att vi tycker att de kan vara helt privata och verka på en konkurrensutsatt marknad.

Några bolag, som styrs av lagar, som t.ex. Kalmar Vatten AB, borde läggas in i kommunens förvaltning.
Så det handlar naturligtvis inte om det, utan att ta sitt ansvar som skattebetalarnas (ägarnas)
representanter.
När de lämnar in sina pengar till kommunens gemensamma intressen måste de veta att vi tar hand om deras pengar på ett seriöst sätt.

I Salvebolaget satt en politisk styrelse tillsammans med privata ägare och där skulle man alltid ”investera för att utveckla och kunna sälja”. Bara Fp sade konsekvent nej till detta spektakel.
De investeringarna bekostades med lån som kommunen borgade för. 20 miljoner i skuld!
Det ska nu betalas med invånarnas skatter.
Tyvärr verkar det som om socialdemokraterna inte lär sig....