onsdag, oktober 28, 2009

Många drömmar SKA bli en!

I går på arbetsutskottet fick vi nuläget från kommunens arbetsmarknadsenhet. Det var mest statistik och kommande bekymmer. Arbetsmarknadsenheten ska, speciellt i den lågkonjunktur vi nu befinner oss i, vara på hugget och inventera nya möjligheter att. Nu behöver alla stå på tå för de som av olika anledningar varit från arbetsmarknaden länge. Därför föreslog jag att vi skulle få ett gemensamt möte mellan kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling. Så blev uppdraget och det är jättebra!

Jag hörde bara det allra sista avsnittet på Mona Sahlins tal på socialdemokraternas kongress.
"Många drömmar SKA BLI EN" sa hon, och det kan väl om något spegla socialismens utgångspunkt. Jag kan bara konstatera att vänstern har stort inflytande över politiken redan.
I Folkpartiet uppmuntrar vi många drömmar!
Tack och lov att jag får arbeta för en liberalare framtid där politiken istället ska bejaka de många drömmarna som formar samhället!

tisdag, oktober 27, 2009

Ett steg fram och två steg bak...

Efter att ha föredragits ett antal gånger på kommunstyrelsen arbetsutskott återremitterades inriktningsbeslutet för vindkraften idag för andra gången.Nu blev uppdraget åter uppdelat som vid förra beslutet?!

Båda gånger hade det gått att ändra beslutsformuleringen och fatta beslut på en gång, men det verkar finnas någon slags ambitionsvånda i frågan. Jag yrkade på bifall av dagens inriktningsbeslut med tillägg att i underlaget ”redovisa förutsättningarna för ytterligare 20 % =140 GWh på längre sikt.” Här nedan är min reservation bifogad.

Reservation
Folkpartiet liberalerna har en hög ambitionsnivå för klimatpolitiken och ser den tekniska utvecklingen som en förutsättning för en hållbar välfärd.
Det är andra gången som vindkraftsplanen återremitteras och jag anser därför att vi nu måste vidare i planeringen. Förslaget till beslut innebär att minst 140 GWh (målet för länet är 500GWh/ år ) ska produceras inom Kalmar kommuns gränser inom fyra år. Dessutom föreslår jag i mitt tilläggsförslag att Mark-och planeringsenheten får i uppdrag att i planen även pröva förutsättningarna för ytterligare 20 % produktion. Det är en hög ambitionsnivå.

Först när vi får underlaget för denna ambitionsnivå kopplat till motstående intressen och kulturmiljö, tror jag att vi kan göra en trovärdig politisk bedömning.
Folkpartiet liberalernas ambition att ytterligare öka produktionen med 20 % inom kommunens gränser kan då vägas mot de fakta om kulturmiljöer och andra bevarandevärden som inkommer i underlaget.

Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

söndag, oktober 25, 2009

Viktiga debatter!

Var i Jönköping hela dagen i går och bytte erfarenheter och smidde planer tillsammans med 70-talet andra folkpartister. Jättekul, att träffa många partister på en gång!

Nu har diskussionerna kring utvecklingen av staden tagit fart. Jag är väldigt glad för att jag förmådde vänstermajoriteten att ta ärendet om markreservationer till kommunstyrelsen! Nu känner människor att det inte redan är beslutat om reservationer över huvuden på dem, även om betänketiden görs så kort som möjligt för oss.Man börjar nu greppa omfattningen och konsekvenserna av förslagen.

Enligt de uppgifter vi fick vid det första beslutstillfället är vi inte alls bundna av dessa reservationer. Vi ska bara prova en idé. Den tid och de pengar företagen lägger ut för projektering kan vara förgäves och det kan visa sig vara en dyr idé. Så bör det inte vara. Därför måste vi se över riktlinjerna. Det behövs sätt som gör att det blir rättvisa och smidiga handläggningar innan beslut.Nu hoppas jag att det blir bra utvärderingar och konsekvensanalyser kopplade till förslagen.

Självklart bör parkeringssituationen belysas när den ena stora parkeringen efter den andra försvinner. För femtioelfte gången har jag en interpellation till fullmäktige angående parkeringar i centrum. De är ofta besvarade med många vackra fraser, men nu närmar ju sig ett nytt val, så kanske det kommer en ny nödutgång som inför 2006- en ny utredning eller arbetsgrupp.
Jag har också skrivit en gemensam interpellation tillsammans med alliansen om utvärderingar av barnens situation och resultaten av behandlingar vid olika placeringar när kommunen tar över ansvaret. Jag fick därefter en väldigt fin skrift om elva projekt som socialtjänstens personal genomfört för att fler ska få hjälp på bättre sätt. Det är vällovligt, och mycket bra om metoderna kan utvärderas.


Kul också att det andra mötet om Norrlidens strand bekräftade min tes att man inte ska göra planförslaget till en integrationsfråga. Birgitta Elfström och jag redovisade ju olika uppfattningar i radio Kalmar redan efter första informationsmötet i Norrliden.
Skillnaden var att jag var med på det första mötet och vet vad som sades m.m.
Invånarna var lika oroliga för sina grönområden som man skulle varit i alla områden
som presenterats en sådan överexploatering.

Men vi har ifrån Folkpartiet lämnat in två motioner för att påbörja utvecklingen i området redan nu. En motion om att göra det möjligt med torghandel och en om att omvandla hyresrätter till bostadsrätter där det finns önskemål om det.
Nya bostadsrätter kan också behövas men blir ofta väldigt dyra.Vill man göra en bostadskarriär i det egna området är det bättre att omvandla ägandet.

fredag, oktober 23, 2009

Reptihjärnan största hotet!

Idag har jag sett en teaterföreställning "såld och köpt" gjord som projektarbete av några ungdomar på gymnasiet. De har lyckats att göra den så vardagsnära som det är, när respekten för andra människor försvinner. De är också skickliga skådespelare. Det är lätt att rikta blicken mot slavhandlarna, men för att få handeln lönsam krävs det många män och kvinnor som bara ser andra människor som en slit-och-slängvara,som man kan förbruka, och sen skaffa sig en ny.

Jag hörde om en nyutkommen bok som behandlar möjligheten att i framtiden t.ex. beställa ett nytt barn i en postorderkatalog. Möjligheten att beställa barn genom att en annan kvinna bär fram barnet finns redan. Detta förekom ju med den tidens teknik redan under Hitlers ledning. Författaren hade i Indien sett mindre bemedlade kvinnor som levde på att i organiserad form bära fram andras barn.


På något sätt far mina tankar snabbt över till kommunismen och nazismen som på olika sätt
odlar föreställningen om att vissa människor är ett hot och därför ska minimeras. För kommunismen gäller det att skolas in och infoga sig i systemet för att duga, medan man i nazistiska partier
stämplar folkgrupper som ett hot bara på grund av att de inte är som ”vi”. Kvinnor i nazistiska partier är först och främst mödrar och HAN drömmer om att få vara en ”riktig man”.

Därför är det lätt för svenska nazistsympatisörer att försöka locka oss stressade människor till ett nytt "folkhem". En vacker husmoder med barnet på armen och en strävsam man som går till sitt arbete ÄR en vacker bild. Men då ska vi komma ihåg att den modern ofta hade både djur och åker att ta hand om samtidigt som familjen ständigt väntade nya barn. Många kvinnor och barn dog i samband med födslar och medelåldern var inte ens uppe i vår pensionsålder. Ingen femtimmarsvecka för den mannen inte. Tänderna ersattes i bästa fall med löständer och hörselskadade "behandlades" på mentalsjukhus. Vi hade väl varit kvar där ännu om vissa partier hade regerat då.


I modern tid har vi partier och intresseorganisationer som försåtligt underblåser en rädsla för det främmande. Låter vi dem växa sig starka, flyttar de hela tiden fram sina positioner. Det vi tyckte var regelvidrigt igår kan kännas helt ok i morgon. Reptilhjärnan finns hos oss alla, men kunskap och möjlighet för alla människor att påverka sina liv tror jag är bästa vapnet mot reptilhjärnor.

tisdag, oktober 20, 2009

Genvägar äro senvägar!

Nu får vi åter skolan som långkörare på Folkpartiets landsmöte! Skolan är ett ämne som engagerar folkpartister, och det är klart att man inte år efter år kan se skolan försämras utan att försöka göra något åt det. Nu är ju huvudmannaskapet bara en del, men det är sant att lärarnas status har försämrats och därmed även elevernas status. Det blir spännande att vara med i diskussionen och försöka övertyga andra. Kommunaliseringen av skolan kan ju tyvärr inte uppvisa några triumfer. Eller får förslaget kanske den effekten nu ?

Jättekul att Max öppnar i Kalmar! Ännu roligare är det att vi nu ökar befolkningstalen rejält. Det som krävdes var lite bostäder. Ännu fler enkla billiga bostäder behövs för att ungdomar ska kunna flytta till den första egna bostaden.

Men väl inne på arbetsutskottet kan jag än en gång konstatera att vi har en lång väg att vandra med ärendehanteringen i kommunen. Ett ärende gällde 8 omfattande markreservationer i Kalmar stad som beslutades under stor brådska i dec. 2008 men som nu hade löpt ut. Jag begärde då en återremiss på grund av för dåligt beslutsunderlag. Grundregeln i Kalmar: ju större dignitet på besluten, desto kortare handläggningstid. Nu ville man, trots att tiden var ute, att vi skulle ”förlänga” ett beslut som löpt ut. Man ville ta en genväg. Johan Persson höll emot och kallade mig för paragrafryttare. Nu lyckades jag ändå med support från övriga att skicka beslutet till kommunstyrelsen, där det hör hemma.

Jag kan förstå det för att intressenterna måste tycka att det tar en förskräcklig tid från start till mål, och många vill nog gärna skylla på beslutsprocesserna. Men beslutsprocesserna är kända för alla som verkar inom kommunen både politiker och tjänstemän och de finns där av demokratiska skäl. Men att tiden mellan besluten används på ett effektivt sätt är också viktigt.

Om man försöker ta genvägar, vilket hänt tidigare, blir det oftast överklaganden som gör att ärendet tar dubbelt så lång tid. Beslutet i arbetsutskottet kunde ha överklagats och ärendet hade blivit mycket mera försenat. Sen är det faktiskt så att vi varken har översiktsplan eller grönstrukturplan framme, trots att jag tjatat om det i flera år. Nu är det faktiskt många fler som längtar efter dessa planer. Jättebra! Med riktiga planer som grund går markärenden fortare och besluten blir bättre!
Genvägar är nästan alltid senvägar.

lördag, oktober 17, 2009

kastar sten i glashus!

Tillbaka i kylan efter tre underbara dagar i Rom. Solen har brassat på hela tiden och värmt oss både till kropp och själ. Här hemma har många valt alternativet att frysa på älgpasset. Vi väljer att ladda batterierna på olika sätt och jag känner verkligen att laddade batterier är precis vad jag har just nu.

Vaccineringen mot nya influensan har börjat och på ortopeden har åter diskussionen om människors egna livsstil och hälsovanor ska påverka operationen. Ska rökare nekas operation? Ska då också de som i olika våghalsiga idrotter slitit sönder kroppen, betala sin sjukvård? Var ska vi dra gränsen? Vi ska snart anta en tobakspolicy i kommunen. Denna policy kommer att läggas till de övriga ca 80 !!! styrdokumenten som är de tydligaste tecknen på handlingskraft i Kalmar kommun.

Jag kollar tidningen och ser att Jonas Löhnn nu spinner vidare på teman som jag beskrev i en debattartikel för ett tag sedan. Folkpartiet liberalerna har varit tydliga med att visa på ett liberalt alternativ till alla principiella beslut i Kalmar kommunfullmäktige så här är kommunalrådet ute och cyklar.

Det som förvånat mig ända sedan jag för tre år fick möjlighet att delta i kommunsstyrelsen arbetsutskott är, att det inte ställs fler frågor om ekonomi och konsekvensanalyser kring stora beslut eller resoneras mera kring beslutsunderlagen. Socialdemokraterna har förvisso kunnat förlita sig på stöd från andra och inte tagit hänsyn till att man faktiskt regerar tillsammans med två partier. På många sätt har socialdemokraterna i Kalmar under de senaste tre åren styrt på samma vis som socialdemokraterna under alla tidigare år styrt i minoritetsställning på nationell nivå. De förvissar sig om stöd från sina stödpartier men accepterar att dessa sen ändå gör uttalanden som om de varit helt emot den förda politiken.

Det har utvecklat sig till ett ansvarslöst spel där varken socialdemokraterna i Sverige och i Kalmar vill kännas vid att de styrt under större delen av efterkrigstiden och orsakat t.ex.den höga nivå på arbetslöshet som vi har idag. De klagar ofta på tillståndet i landet eller kommunen trots att de, i många år fått igenom sina förslag .Därför bidrar alla dessa tre partier S,V och MP till att undergräva det ansvar de tog på sig när de bildade en majoritet. I en demokrati styr majoriteten, men det vore hederligt att också stå för den maktställning man skaffat sig.

"Vi utgör ofta en ensam opposition" skriver Jonas Löhnn i onsdagens Barometern. Han nämner sen
nr. 1. Destination Kalmar där Folkpartiet motsatt sig ett kommunalt bolag för evenemang.Nr.2.Arenan där vi accepterat ett generöst driftstöd och träningsplaner, men sagt nej till 29 miljoner kontant och 100 miljoner i borgen. Nr.3. Fanerdun där vi som ENDA parti efterfrågade en ekonomisk redovisning före beslut om avtal. När det gäller de omfattande markreservationerna i Kalmar var vi det enda parti som begärde återremiss på grund av ett helt undermåligt beslutsunderlag för ett så omfattande beslut. Jonas Löhnn borde inte vara i ensam opposition, och han är det inte heller, eftersom han köpt sig en maktställning genom att ingå i en majoritet.

tisdag, oktober 13, 2009

Väx upp!

Thomas Bodström säger att han vill ha sitt arbete som advokat kvar för att ha en fot i verkligheten, men allt han säger är så verklighetsfrämmande att jag nog tycker att han borde behöva lite mera tid i den verkliga verkligheten. Heltid faktiskt!

Det hedrar honom på ett sätt att han står fast vid att han tycker det är bra att tjäna pengar på deckare, sitta i privat Pysslingstyrelse och vara borta halva tiden från riksdagsjobbet. Men det visar också på en skrämmande oförmåga att sätta sig in i den verklighet som de flesta människor i landet lever under.

Han uttrycker på sin blogg en okunskap och en nonchalans för EU:s arbete på det sociala området. Nu styrs det sociala området till största delen nationellt, och så vill vi ha det. Men EU har väl skrivit precis lika många måldokument för människor med funktionshinder som den socialdemokratiska regeringen gjorde i regeringsställning. Men det måste omvandlas i praktisk politik för att räknas in !

Under den förra lågkonjunkturen hade Folkpartiet socialministerposten och genomförde då tillsammans med övriga borgerliga partier bl.a. den största reform som gjorts på det sociala området. Att ge alla rätt till en personlig assistent och få hjälp att leva ett liv som oss utan funktionshinder var inte möjligt före dess.
Det tycker jag visar på att vi prioriterar det som vi är satta att utföra. Vem som kan på ett ögonblick få uppleva att livet blir helt förändrat. Då ska skyddsnäten hålla. Såväl i goda som i dåliga tider.

Men pengarna räcker inte både till nöjen och till service. Speciellt inte i Kalmar men inte heller i riket.
Det borde Bodström tänka på och arbeta för. Men då hinner han ju inte skriva deckare, sitta i styrelser och sköta advokatjobbet. Att slingra sig och hitta på ursäkter, borde han vara för rutinerad för.

Men en pudel får vi nog inte uppleva för han är ju "så speciell" enligt kompisarna.
Nu när det inte gick med avledning på egna bloggen så kör han en ny grej på
politikerbloggen: ”jag ska bli fastighetsmäklare”.

Vad ska han bli när han blir stor?
Riksdagsman på heltid, kanske? Eller ? Eller? Fortsättning följer....

fredag, oktober 09, 2009

Vad snabbt en vecka går!

Omvärdsbevakning och företagsbesök inledde veckan med nya idéer som jag verkligen vill se förverkligade i Kalmar.
Utvecklingsdialogerna, denna gång i Lindsdal, är väldigt trevliga och viktiga, och följer samma mönster. Det är en lång önskelista man har skrivit och några av önskningarna är många många år gamla. Det kan de äldre Lindsdalsborna vittna om. Det är också en del saker som man lätt kan reda ut med bara ett samtal.

S, V och MP kom med en ”gemensam” budget på riksplanet.
Alla hade sin egen långa väg att vandra mot nästa mandatperiod, och fortsättning följer på detta drama som är svårt att ta riktigt på allvar.
På vänstervis ska man stimulera ekonomin med höjda skatter på arbete! Som att lyfta sig själv i håret! Dessutom ska bidragen öka och det ska bli mera av allt. Bidrag istället för jobb är gammal känd socialistisk politik och jag hoppas att den aldrig blir förverkligad i Sverige.
Att inte Mona Sahlin ville vara ihop med Lars Ohly berodde ju på att han han inte ville hålla sig inom de ekonomiska ramar som riksdagen beslutat.
Han ändrade sig och fick vara med.
Men nu har han brutit mot alla ramverk ändå.
Mona Sahlin är gisslan mellan MP och V som fritt basunerar ut sina önskelistor. Som om hon inte hade nog med de egna……

Konferens igår där vi gjorde nytt avstamp i vårt folkhälsoarbete. Det är ett otroligt viktigt arbete som kommer att prägla vårt arbete i den kommunala verksamheten i framtiden. På kvällen diskuterade vi samverkansfrågor mellan landsting och kommunen. Och det kan jag säga att jag började sista arbetsdagen med arbete mellan kommun och landsting och regionförbundet. Det rörde Biogasen i länet, en väl så viktig fråga som vi måste arbeta med på både kort och lång sikt.

I eftermiddag har jag besökt omsorgen och fått svar på några av mina frågor. Tiden går bara alldeles för fort. Det är ju så mycket mer jag vill sätta mig in i på djupet.
Nu är det helg och av erfarenhet vet jag att den också går jättefort!

tisdag, oktober 06, 2009

HOPPSAN!

Min blogg blev en debattartikel i dagens tidning Barometern!
Synd att det inte stod med att debattartikeln var hämtad från min blogg.
Då kanske jag också fått fler nya läsare.


Johan Persson är trött på alla påhopp! Vilka påhopp?
Två kritiska uttryck två dar på rad, från en som oftast står oemotsagd.

Han måste väl vara medveten om att han och ingen annan representerar
kommunledningen. Han vill ju ha det så när det positiva presenteras.
Men han får också då stå ut med avigsidan av att vilja ha hela makten.

Vill man ha allt ljus på sig själv så blir skuggan bakom också tydligare.

Ändå har han ju fördelen att som kommunstyrelsens ordförande, bli tillfrågad om vad han tycker om mitt blogginlägg och därmed också tillfälle att bemöta mig direkt på samma debattsida som mitt blogginlägg är infört.

måndag, oktober 05, 2009

Lärarna är hjältarna!

I förra veckan kom lärarförbundets ranking över de bästa skolkommunerna.
Kalmar har sedan 2008 förbättrat sin placering i 8 av 14 kriterier, framför allt när det handlar om elevernas resultat. Detta har de gjort i tider av besparingar och nedskärningar.
Till de kriterier som kommunen försämrar sin placering hör lärarnas löner, resurser till skolan och lärartätheten.Det är alltså mycket som ett gott arbete ska väga upp.

Det är alltså tack vare lärarnas fantastiska arbete och ingenting annat som Kalmar når upp till den här fina placeringen.

Naturligtvis finns det lärare som solkar bilden, men det är också de som oftast uppmärksammas.
Vi vet att skolans miljö och resultat har en väldigt stor betydelse, främst för de allra mest utsatta barnen.

Så inte bara idag utan alla andra dagar på året ska vi uppmärksamma vilket fantastiskt arbete de allra flesta lärare bedriver i vår kommun!

fredag, oktober 02, 2009

VEM tar makten över verklighetsbeskrivningen?

I Kalmar har Johan Persson lyckats med det som inte många i en fungerande samhällsordning klarar av. Han har genom att få in i beslutet att kommunstyrelsen ordförande också ska vara ordförande i Destination Kalmar skapat sig makt över bilden som ska ges av Kalmar.
Nu säger han sig vilja lämna halva makten till näringslivet. Vill han kanske först veta vilka det blir? Skulle han våga lämna över hela ägandet till företagarna?
Skulle han våga utreda hela verksamheten för en annan driftform?

Nej det tror jag inte han vill.Tänk så bekvämt att ha ett bolag som sköter hela marknadsföringen inför hösten 2010. Johan Persson får överallt hålla sitt linjetal om hur dåligt det var i Kalmar innan han tog över och hur bra det sen har blivit med honom. Genom Destination Kalmar har han ju också möjligheten att med skattefinansierade tidskrifter (t.ex. Jenny) och foldrar i Sverige och övriga Europa, helt oemotsagd tala om "hur det är" och vad han genomför under sin mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande. Vem vågar sätta dit en annan bild?