torsdag, november 29, 2012

demokratiska processen måste stärkas!

Beslut om olika ändringar i budget "föredrogs" på arbetsutskottet. Det är numera mera regel än undantag att ekonomihandlingarna ligger på bordet, trots att det är beslutsärenden. Det hjälper inte att önska en annan ordning eftersom detta sker med tyst medgivande från majoriteten.

Dessutom fick jag strax innan mötet veta att jag skulle ersätta C som skulle gå på en kurs.
det innebär att jag har möjlighet att lägga andra yrkanden, men det förutsätter att jag har haft en chans att läsa handlingarna.

När kommunen förbrukar mer pengar än den får in är det direkt stötande att ta ytterligare skattepengar från barn och ungdomsverksamhet och lägga på evenemang under ett par veckor.
Vi har ett evenemangsbolag som påstår att det flyter in miljoner från denna nåring.
Självklart ska bolaget satsa på det de tror på, men pengarna  måste tas inom bolagets befintliga budgetram. Men eftersom jag inte gavs  möjlighet att läsa  handlingarna innan beslutet, så får jag återkomma i kommunstyrelsen på tisdag.

Och det är inte bara de förtroendevaldas insyn  och handlingsberedskap som minskar. Intresserade invånare har inte en chans till insyn, när inte handlingarna läggs ut i kallelsen.

Man kan ju undra varför inte det är reglerat i kommunallagen att man ska ha en chans att läsa en handling före beslut. Här behöver vi stärka demokratin istället för att försvåra  insyn.
måndag, november 26, 2012

Var ska debatten föras?

 "En grundbult i den lokala demokratin är möjligheten till insyn och kontroll och att kunna utkräva ansvar. Det måste vara möjligt för medborgaren att få veta vad som beslutas och vad som uträttas, vilka resultat och effekter det blir och vem eller vilka som är ansvariga."
"Det är de förtroendevalda i styrelse, nämnder och beredningar som har revisionsansvar. Ansvaret är i grunden kollektivt
, men i undantagsfall kan revisorerna och fullmäktige pröva ett individuellt ansvar t ex när en enskild ledamot agerat på ett uppenbart felaktigt sätt, utan behörighet eller i strid mot direktiv eller beslut. Det kan också handla om avsiktlig passivitet eller bristande initiativ. Anställda i kommunen har inte revisionsansvar."Ett utdrag ur skriften om kommunfullmäktiges ansvarsprövning.

På kommunfullmäktige idag påpekade Mattias Adolfsson, S,  att FP ofta går upp i kommunfullmäktige och tycker saker utan att yrka något.

Men ursäkta!

Ofta hänvisar Johan Persson och andra i kommunstyrelsen att "vi kan ju ta debatten i kommunfullmäktige".
Därför blir jag inte lite förvånad när det inte längre anses riktigt och viktigt att ha någon debatt i Kommunfullmäktige heller.
 Och vi får verkligen ingen draghjälp från övriga ledamöter.


Vad var det då jag dristade mig att tycka till om?
Jo jag läste ett utdrag ur detaljplanen där det står att det saknas ekonomisk kalkyl m.m.
Nu är det så att vi har tagit ett extra beslut i kommunstyrelsen om att kostnader och hur de ska fördelas SKA bifogas detaljplanen.
Men vem bryr sig?
Och nu har dessutom socialdemokraterna synpunkter på att vi går upp och talar om när inte besluten följs.

Det var precis detta med ekonomin som min interpellation om Budget i Balansarbetet idag berörde. Vi är på ruta ett, samma som år 2008 då vi beslutade om ett arbete för att komma till rätta med ekonomin. T.o.m. tricket med försäljning för att få in en extra (tillfälligt) tillskott går i repris.
Vi måste alltså få ner nettokostnaderna i kommunen och en bra början vore att göra en uppföljning på Budget i Balans arbetet.

Jag frågade i min interpellation:

- Vilka bestående effekter har besluten i samband med Budget i Balansarbetet haft för verksamheternas nettokostnader?
- Tycker du att de principer för ekonomistyrning, som särskilt betonades i Budget i Balansarbetet ska följas?

Nu fick jag ett långt "interpellationssvar" som  pekade på behovet av tillfälliga tillskott, som verkar vara Johan Perssons recept på alla underskott.
Någon annan (läs staten) ska göra det, enligt majoriteten.

Vem sätter normen om tystnad eller debatt i kommunfullmäktige?  Jag var uppe i talarstolen i två ärenden, förutom min interpellation, tror jag. Jag tycker att jag har en viss rättighet och även skyldighet att tala i kommunfullmäktige, när jag tycker att det behövs. Och socialdemokraterna kommer inte att få hindra mig.

Men hur ska nya fullmäktigeledamöter våga gå upp i talarstolen, när de riskerar att bli nertystade, med att de säger fel saker eller pratar för ofta!?

tisdag, november 20, 2012

Utveckling sker när åsikter får brytas!

Igår  var det ett särskilt tillfälle för Kalmars företagare att få "information" om planeringen av Linneuniversitetets lokaler i Ölandshamnen. Jag har inte tagit ställning ännu, men tycker nu att Informationen" börjar bli lite ensidig.
Johan Signert som på ett mycket trevligt sätt höll ordning på allt och alla, hade fått tydliga indtruktioner att det inte fick bli några frågor från åhörarna. Sådant skulle skötas vid minglet i pausen då det inte fanns någon risk att alla andra besökare hörde frågorna och svaren. Vi som är FÖR universitetet antyder att några är emot. Jag har faktiskt bara hört kalmarbor som vill Kalmar och Linneuniversitetet väl.
Johan försökte ställa en fråga till Mattias Adolfsson,S om hur närheten till företagen i hamnen påverkar, men hamnen finns inte i Mattias sinnesvärld. Han börjar tala om gästhamnen och samsynen mellan universitet och kommunen som är så bra. Johan försökte med några frågor till, men svaren var inte så uttömmande.

Alla föredragshållarna var väldigt duktiga, även kommunens, men jag väntar på en mera nyanserad
bild och framför allt lite mer ekonomiska kalkyler. Det räcker inte att tycka att det är ekonomiskt försvarbart.
Men Linneuniversitetets kostnader , ska kommunen bry sig om dom? Nej inte när vi fattar beslutet men vi lever inte i en ö och många invånare betalar också statlig skatt och är allmänt samhällsorienterade. Då måste jag också vara det.

Tyvärr vet vi inte heller om vilka kostnader vi har att räkna med, vi vet bara att det är mycket stora kostnader. Jag tror faktiskt också att det vore bra om kommunen lämnade över vissa lokaler i centrum till bostäder, men kommunen har just nu ett mycket större behov av små billiga hyreslägenheter. Det blir det inte i ångkvarnen, det kan vi garantera.
Den som får bygga eller köpa fastigheter centralt måste också ta ett ansvar för de bostäder som behövs för att ungdomar ska få sin första bostad och för att sudenterna ska kunna bo kvar när de studerat färdigt. Att ställa krav är att bry sig!

Gunnar Wettergren från Stockholm och Roland Karlsson från Umeå, som också var väldigt  bra talare, var inte lika impregnerade, och visade på att det är helt andra framgångsfaktorer som styr
om en kommun utvecklas.

Jag tycker att hela hanteringen av detta ärende pekar mot ett dåligt kommunalt självförtroende.
Redan med kö till bostäderna och halvtaskiga lokaler ( enligt Linneretoriken,) har universitet ett fantastiskt söktryck. Vi har fantastiska förutsättningar om Kalmar kan få rykte om att ha de bästa studenterna som efterfrågas mest på arbetsmarknaden.
Kommunen bör också koncentrera sig på att fixa bostäder och kanske också hitta en kårlokal till studenterna. 
Men många frågor återstår och jag hoppas att vi får ett mera fullständigt beslutsunderlag när det blir dags. Tills dess kommer jag att närvara vi alla informationsmöten, och hoppas att det också blir möjligt för kalmarborna att ställa öppna frågor.

söndag, november 18, 2012

Björn Brändewall på Kalmarbänken!

Förra lördagen var jag i Karlskrona på liberal trelänskonferens med Blekinge och Kronoberg och denna lördagen var jag med partiet på Metropol i Hultsfred då FP valde riksdagskandidat för perioden 2014-2018.

Grattis till Björn som arbetat hårt för sin kandidatur, och grattis Kalmar län som får en påläst och engagerad företrädare. Det är extremt viktigt för oss att vi nu har en riksdagskandidat som helhjärtat stöder den regionala inriktning som vi gemensamt bestämt i länet.

 Känns det avlägset med 2014?
Vi bestämde oss redan efter förra valet att välja riksdagskandidat i så god tid att hon eller han får god tid att göra sig känd i länet.

Jag har fått många frågor om varför jag inte eftersträvade en riksdagsplats, men jag ska satsa helhjärtat på att Kalmar kommun verkligen blir en välkomnande och attraktiv kommun.  Bara med en stark ekonomi och stor öppenhet kan vi skapa oss  en framstående position i en framtida sydostregion. Det innebär att vi först måste bryta socialdemokraternas maktmonopol. Politiken är idag så omfattande och så delegerad till proffessionen att man i opposition inte kan överblicka alltför vida fält. Vårt arbete för att vinna nya sympatisörer är dessutom inte begränsat till två månader före varje val.

Jag står på valsedeln för att stödja toppkandidaterna och visa mitt engagemang för hela det politiska fältet . Jag kommer självklart även här att bli lycklig för varje personröst som ett tecken på förtroende.
Jag kommer även framöver att  påverka våra ministrar och vår partiledning i stora övergripande frågor som har betydelse för regionen och mitt engagemang för fredsarbetet i EU  känns än viktigare idag för Sverige och Kalmar.
Jag tycker det ska bli jättekul att följa vår nya entusiastiska topptrio i riksdagspolitiken, och om två år är jag övertygad om att Folkpartiet liberalerna har minst en riksdagsledamot för Kalmar län!
Grattis till FP att ha sådana förmågor!


torsdag, november 15, 2012

Definition på bypolitik?

Nu har C och S gjort gemensam sak och vill  tydligen ( vi har inte fått några underlag presenterade)  köpa Villa Ossian i Påryd och till varje pris tvinga socialnämnden att ändra sitt beslut och flytta    verksamheten för ensamkommande flyktingbarn till Påryd.

Centern har vice ordförandeposten i Södermöre kommundelsnämnd och kommer tillika med socialdemokraternas Anette Lingmerth från denna kommundel. De har tidigare varit beredda att lägga en tredubbel kostnad bara för att få flyktingboendet till Påryd och de är tydliga med att de gör det för bygdens skull.

Socialnämnden och personalen anser att boendet i Kalmar är effektivare och det ska ju mycket till om man flyttar en verksamhet till en både dyrare och mera inefffektiv lokal i annat läge.
Det är skattepengar vi hanterar och det borde i så fall  vara Södermöre kommundelsnämnd som tar den merkostnad som det innebär att köpa och driva boendet i Påryd.
Det är ju ändå skattepengar, men då hamnar ju vinsten och kostnaden på samma konto.  

Vi har gett socialnämnden uppdraget att se över alla sina kostnader, eftersom utgifterna skenar.
Det blir ju helt fel signaler om sen det första kommunledningen gör, är att gå emot socialnämndens  beslut att välja det mest kostnadseffektiva boendet.

Det märkligaste ändå är att ingen i ministerstyret verkar ha talat med dem som det faktiskt berör!

måndag, november 12, 2012

Ingen gräns för maktambitionerna!

Nya Moderaterna fortsätter att underhålla media med uppgifter om vem som säger vad. Jag får ju annars arbeta hårt för ökad insyn i underlagen inför beslut och ökad öppenhet i kommunen. Kanske är det så att Nya M  är svaret på mina böner. Men jag är ju mer intresserad av den information som arbetas fram med skattepengar, men som stannar bakom de stängda dörrarna.

Nu har Johan Persson talat om för gruppledaren i M att partiet inte får föra samtal med MP:s företrädare.
Även om tanken ibland tränger sig på, så trodde jag väl ändå att Johan Persson höll sig för god för att diktera villkoren för andra partier.
Men det finns tydligen inga gränser för Johan Perssons maktambitioner!
Har han bestämt att någon ska stängas ut i kylan, då ska alla sjunga samma sång om de vill ha chans på en plats vid köttgrytorna.

Det är självklart att sådana samtal ska ske på gruppledarnivå, eller med den som partiet utser, men att moderaterna till den grad låter sig styras av Persson trodde jag inte var möjligt.
Kanske är det så ändå som många sagt till mig, att han måste ha något riktigt stort att locka med för att C och M ska dansa så efter hans pipa. Men vad är det?

Det kan ju inte vara LOV, för det har ju snart alla kommuner genomfört och det kommer säkert snart att bli lag på att man ska få välja sin hemtjäns, så det är bara frågan om Kalmar hinner före lagen.  Hittills har de ju bara fått hjälpa till med att rösta igenom en fet arvodeshöjning för kommunalråden, men med Nya Moderaterna  kanske vi ändå får veta vilka studiebesök de gör vad de håller på med med på skattebetald tid i sina tillväxtsamtal med Johan Persson.

Kan det vara så enkelt att man vill vara nära makten oavsett vilken makt det är?

lördag, november 10, 2012

Ännu en punktlista signerad JP

  Igår mindes vi Kristallnatten genom att samlas över partigränserna och bilda ett litet fackeltåg. Det är traditionsenligt ung vänster som arrangerar och det var också representanter för ungdomsförbunden för  V, KD, MP, FP och Röda Korset som talade när vi sen samlades på Larmtorget och deras partier som var representerade i fackeltåget. Samma dag får vi veta att SD växer ytterligare och det märks att de trivs i den nya kostymen, men på alla bloggar och bland deras sympatisörer skiner deras huvudbudskap igenom.

Vår tidigare partiledare Bengt Westerberg,  lämnade igår  lägligt nog ifrån sig ett betänkande om effektivare arbete mot främlingsfientlighet. det finns så mycket att förbättra och så mycket att vinna för alla parter om vi kan bli bättre på att använda alla mänskliga resurser till att bygga detta landet.

Här har också Kalmar mycket att göra. Intoleransen mot människor som inte faller in i normen är stor i Kalma enligt undersökningar som gjorts. Folkpartiet liberalerna kämpar hårt mot politiken att stöpa alla människor i samma form, och det är enda sättet att stoppa intoleransen som följer.


OM detta står det ingenting i den årligen återkommande punktlistan på vad kommunstyrelsens ordförande vill göra framåt.  Det står heller ingenting om det välfärdsbokslut som ända sedan 2005 visat att Kalmar kommun är en delad kommun med stora klyftor.

Plockar man fram gamla punktlistor skulle man säkert inte heller se någon tonvikt på detta.
Han nämner i princip bara områden där han i efterhand kan skylla på någon annan att det inte gick som han tänkt sig, och jag vill minnas att det varit så i varje punktlista.

intressant om någon som har tid, samlade alla dessa listor om vad Johan ska göra, och se vad som VERKLIGEN blivit gjort.

Men utvärdering är inte socialdemokraternas bästa gren och det märks väldigt tydligt i politiken.
det vittnar också revisorernas återkommande granskningar. Man kan väl säga att rubriken inte riktigt hänger ihop med den trosvisshet som han försöker förmedla i texten.

När han skriver att kommunen har ordning och reda i ekonomin blir jag verkligt orolig.
någon måste ge honom den faktiska bilden. I senaste delårsbokslutet slås fast att Kalmar mommun inte uppnår sina finansiella mål över en femårsperiod. Samma delårsbokslut visade ökade skatteintäkter.
Kalmar har skyhöga lån och borgensåtaganden. Men Johan Persson är nöjd med sig själv, och  skyller alla brister på regeringen. Tala om att göra det lått för sig!


I

onsdag, november 07, 2012

Vi står fria!

Aj, aj, vad det gjorde ont på Johan Perssons tå att jag påminde honom om ett löfte han givit friidrotten i Kalmar!
Men vill han smutsa ner sig själv, när han slänger s-t på Folkpartiet? Nej han skickar ut sin politiske sekreterare som för ställa sig i första ledet. Och politiska tjänstemän har ju socialdemokraterna gott om. Det var ju också Johan Perssons karriärväg till makten.

Vår budget var väl genomarbetad och det säger väl mer om själva politiska livet i Kalmar att det bara är Folkpartiet liberalerna presenterar en budget som avviker från socialdemokraterna. Vi följer den linje vi börjat på sen flera år och det är att städa trappan uppifrån.
Vi gör alltså inga nya överraskande besparingar, men Kalmar kommun gör nu av med pengar som man inte har .
revisorerna påminde också igår om de pengar till ridsporten som Johan Persson strör om kring sig, utan att några beslut är fattade. Det gör ju han så ofta att ingen riktig reagerar längre.

Vi vill inte skicka skulderna vidare till kommande generationer utan vår politik går ut på att skapa ett reformutrymme så att Kalmar kan få en stark ekonomi som håller i alla konjunkturer.
Med vår besparing på kommunledningskontoret, är ändå kontoret lika omfattande som det var när Johan Persson tillträdde.
Verksamheten i toppen genererar också stora kostnader i övriga kommunala verksamheter.

Det blev ganska tydligt vid kommunstyrelsen i går där kommunen skulle svara på revisorernas rapporter. Socialdemokraterna är väldigt med på att entreprenörerna ska redovisa sina timkostnader bättre. Däremot har de sagt nej tillnen motion från mig om att redovisa kommunens egna tidkostnader. Då anger de att det tidsredovisning i förvaltning och kommunledning leder till
Ökade adminstration i kommunen. Men socialdemokraterna med stödpartier kan utan vidare kräva mer administrativa kostnader av företagen.

Vid senaste kommunfullmäktige föreslog vi att de äpengar som återbetalats från AFAförsäkringen, på grund av att vi inte längre är sjukaste befolkningen i Europa, att trettio miljoner ska läggas i en social investeringsfond för förebyggande arbete.
Detta är engångspengar och ska alltså inte in i driften.

Men socialdemokraterna hankar sig fram med tillfälliga pengar. Har man dem inte, så fixar man dem, genom att sälja något. Nu vet vi att Kalmars ekonomi inte klarar sina egna finansiella mål, ens över en femårsperiod.

Ja, jag är kritisk till att En enskild besöksnäring kan få så mycket kommunal uppbackning med kommunala skattepengar pengar och att Johan Persson sen kan dela ut dem , oftast vuxenidrott under täcknamnet idrottsturism. Föreningarna hamnar i ett beroende, och ställer upp och jobbar sommfunktionärer för att få ihopntill några slantar till den egna föreningsverksamheten.

Nu är det bara Folkpartiet som står fria och vi är valda att bedriva en liberal politik, trots att det stör Socialdemokraterna. Vi tar ansvar för Kalmarnoch vi ser nu att socialdemokraterna håller Johan Persson utanför smutskastningen, för att han inte ytterligare ska kletas ner med den bräckliga ekonomin, som börjat att fastna på honom.
Denna gången var det en politisk sekreterare. Socialdemokraterna har efter alla år i toppen många som vill hålla sig nära makten. Detta var bara signalen att det nu är fritt fram för alla att kasta s- t på Folkpartiet. Men Johan Persson ska bara förknippas med spadtag och positiva löften.  Det kommer säkert mera!

Men jag Vill ha en öppen debatt, och vi har genomgående fört en politik som vi kan stå för.
Så vi kommer igen och svara på kritiken, men i första hand sköter vi politiken, och idag har regionförbundet styrelse i Kalmar i två dagar.

Nu är det dessutom helt säkert att Barack Obama  blir omvald som Amerikas president!
Det har ju varit väldigt spännande in i det sista.
Grattis mr President!Nu är Kalmar i en situation


tisdag, november 06, 2012

Komigen Cameron!


Storbritanniens premiärminister David Cameron tappar ledarskapet och mullrar om folkomröstning om EU-medlemsskap."då vill inte jag vara med", säger barnen, när det inte går deras väg.
England har ju liksom Sverige varit en motvillig Europe och så fort det inte går vår väg, så är det EU:s fel. Cameron sneglar protektionistiskt på "vad som är bäst för England" och protektionism är kanske det vi minst behöver just nu.
Mycket bottnar  i okunskap men den ekonomiska krisen har ju lockat fram en del märkliga beslut som tagits över folkets huvuden. Ändå är det ändå så att vi bäst löser de globala problemen vid förhandlingsbordet och inte på gatorna eller på slagfältet.

I natt väljer amerikanska folket president! Blir det en som vill ha ett öppet samhälle, eller blir det protektionismen som vinner. Ett USA som isolerar sig vill vi inte ha, men ekonomiska kriser lockar alltid fram det lilla barnet, även i presidenter och premiärministrar. "du får inte leka på vår gård" förvandlas till tullar och gränsbevakning i de vuxnas värld.

1965 drabbades rådet av ”den tomma stolens kris”. Det var Frankrikes president Charles de Gaulle som vägrade komma till EG:s sammanträden i rådet. Varför? Rätt gissat! Han var inte nöjd med jordbruksförslagen.
Så inte så mycket har hänt egentligen på dessa åren. En del även högt uppsatta vuxna  reagerar som barn när de inte får som de vill.


torsdag, november 01, 2012

Tack för en viktig övning!

Idag har vi övat hur vi hanterar ett stort oljeutsläpp i Kalmar kommun.
Mycket välarrangerat och nyttigt, speciellt för krisledningsnämnden, men jag tror även för proffessionen.

Vi hade ett scenarie där det "kunde läcka olja" och det är nästan svårare att fantisera om vad som kan hända, än när man faktiskt vet vad som händer. Verkligheten visar att fantasin aldrig riktigt räcker till ändå, och så var det lite för oss också i början.
Men vi har ju den fördelen som beslutsfattare att vi  kan begära underlag för besluten hos duktiga tjänstemän som i princip redan har tänkt ut vad vi kommer att fråga om.
Det är viktigt  att ibland tänka igenom och gå igenom ansvarsfördelningen i kris  och hur viktigt det är att alla har samma information och delger samma information till media och allmänhet.

Särskilt intressant och givande är det när intressen ställs mot andra hänsyn och vilka värden vi i våra olika funktioner ar måna om att skydda. Det var inte självklart var oljan skulle ledas, men alla visste naturligtvis vad vi ville skydda. Att lyssna på proffessionen och höra deras argument är verkligen lärande och vi hade  en övningsledare som kunde lotsa oss igenom övningen på ett bra sätt.

Alltid förvånas jag över hur många myndigheter som måste samverka och förstå varandras roller för att allt ska fungera. Det finns alltid någon myndighet eller proffession som man ser på med nya ögon efter en övning och det är väldigt upplyftande.

Hur gick det då? Vi hade som sagt lite förberedelsetid  och eftersom det tog en stund innan det verkligen började läcka. Därför  kunde skadorna begränsas. Och vi är  självklart  mycket kunnigare än i morse!

Så tack alla för en viktig övning!