onsdag, januari 07, 2015

En konsekvensanalys är helt nödvändig!


Bertil Dahl meddelade i veckan Barometerns läsare att omsorgens träffpunkter inte hade drabbats om det suttiit en vänsterpartist i omsorgsnämnden. Vänsterpartiets representant där har tidigare lämnat V och har nu inför nya perioden inget uppdrag.Det var verkligen ett ovanligt fult hugg i ryggen på en tidigare partikamrat, men vapnet var så trubbigt att tilltaget helt faller tillbaka på Bertil Dahl själv.Han blev redan i december, när budgeten antogs i kommunfullmäktige uppmärksammad på att träffpunkterna var hotade , men gjorde inget för att förhindra det.Kostnaden för "Rätten till heltid" är beräknat till 20 miljoner.
 
Det finns få verksamheter som är så noggrant granskade och utredda som omsorgen i Kalmar. Både Ledningsbolaget och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, drog slutsatsen att de höga kostnader som Omsorgsnämnden har att hantera, beror på beslut som är tagna över nämndens huvuden. Det är alltså Bertil Dahl som tillsammans med S och C fattat beslutet om nämndens kostnader och besparingar!

Nämnden får inte heller fatta beslut om väsentliga förändringar av principiell art, servicenivå  eller annat är av särskild vikt, vilket innebär att det knappast finns mer att ta bort, utan kommunfullmäktiges godkännande. Folkpartiets ledamot  lämnade därför i december yrkande om återremiss/ tilläggsförslag tillsammans med övriga Allianspartier.

Då inga nya pengar har tilldelats, måste nämnden leta besparingar  i befintliga verksamheter som t.ex. nattbemanning, fixartjänst och viktiga mötesplatser. Personalen har också, i spartider, fått förtroendet att själva lösa sina arbetsscheman, vilket naturligtvis tar tid och resurser från verksamheten.
 
Folkpartiet har uppmärksammat majoriteten på att kontinuiteten för omsorgstagarna försämras och att personalen sjukfrånvaro ökar. Trots detta ökar S,V och C vid fullmäktige i december åtstramningarna för omsorgen med ytterligare 6 miljoner för 2015.

Samtidigt som man år 2009 började åtstramningarna i omsorgen beslutades att Kalmar FF, förutom fem miljoner om året, skulle tilldelas ytterligare 28 miljoner i startbidrag när Arenan var klar.  Skattebetalarnas bidrag till eventverksamhet har fördubblats till mer än tio miljoner om året. Samma skattepengar- olika  prioriteringar.

Sparbetingen till skola och omsorg är nu, med årets sparbeting, totalt fyra procent om året sedan 2009. Åtstramningarna till omsorgen är på initiativ från   kommunalråden i S,V och C, som nu inte vill kännas vid konsekvenserna!

Detta är mina synpunkter inskickade till Barometern i ämnet, men sakupplysningar är tydligen inte lika intressanta för Barometern som vänsterpartiets bitterhet mot en tidigare partikamrat.
Det är intressant att majoriteten får ha ett så stort tolkningsföreträde.
 
Jag skickar med det yrkande som
Birgitta Nordlöw, FP och övriga Allianspartier  lämnade i omsorgsnämnden:

”Eftersom inte nämnden får fatta beslut om ombudgeteringar som medför väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annat är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Vi anser att flera av de åtgärder ex. fixartjänsten, dietist ligger inom ramen av servicenivå.

• Att kommunfullmäktige får ompröva beslutet om besparing på 5 Mnkr.

• Att återremittera förslaget om träffpunkterna för mer svar från förvaltningen på hur man kan mildra de konsekvenser som nedläggningar betyder.”

 

Inga kommentarer: