måndag, januari 19, 2015

Genvägar är senvägar!

 Att genvägar är senvägar har vi alltför många gånger fått konstatera i Kalmar kommun.
Så sent som före jul nämde Johan Persson att han gärna såg fler tillfälliga bygglo
I april förra året gav kommunen tillfälligt bygglov till företaget Swedish Modules i Emtunga AB för att bygga ett studentboende vid Gröndalsvägen. Vitsen med tillfälliga bygglov är bl.a. att det inte blir något samrådsförfarande med detaljplan och insyn för allmänheten. Majoriteten hade ambitionen att bli klar med dessa snabbostäder före valet.
Det finns exempel, där man inte kommit överens om permanenta alternativ, vilket ingår i kontraktet.
Jag har efterfrågat något bra exempel bl.a. i en fråga till Mattias Adolfsson i kommunfullmäktige 16 december 2013.

Bostadsmodulerna var planerade att ligga på parkeringsplatsen intill vägen och då när markreservationen skulle beslutas var inte parkeringsfrågan för området löst. Det gick inte heller att få fullständiga uppgifter, varför jag yrkade på återremiss för att ge ett bättre beslutsunderlag.

Byggnadsmodulerna ska kunna byggas i hop och snabbt monteras ned om behovet skulle minska, men det är också ett sätt att under tiden göra en detaljplan och permanenta projektet. 
Gröndalsvägens läge förtjänar vackra hus som kan pryda sin plats i många år.
Med beslutet i mark och miljödomstolen känner jag mig stärkt i min kamp för ett bättre beslutsunderlag.

Nedan min reservation efter att jag fick avslag på mitt yrkande om återremiss.

"Reservation
Kalmar behöver fler bostäder och jag välkomnar nya grepp för att snabbt kunna tillgodose behoven i Kalmar kommun. Det får dock inte påverka medborgarens rätt till insyn eller villkoren för människor med funktionshinder i negativ riktning.

Mitt yrkande om återremiss, och följande reservation grundar sig på att det i beslutsunderlaget till markreservation för Tallhagen 2:13 saknar en mängd uppgifter med tanke på att man nu kan ge tidsbegränsat bygglov till byggnader upp till sju våningar i ett område som planerats för parkering. Detta kommer att ske helt utan detaljplan, samrådsförfarande eller beslut i kommunfullmäktige. När bostäder med tidsbegränsade bygglov flyttas räknas de på den nya platsen som nybyggnad, och då ska de byggregler som gäller vid det tillfället på den platsen tillämpas. Om modulerna ska vara kvar ska arrendet kanske omvandlas till försäljning. Hur påverkas kommunens villkor och markpris i byggnader med 70- 100 lägenheter fyllda med ungdomar som vid det tillfället inte har någonstans att flytta. Vi har inte getts något exempel i Sverige hur arrende omvandlats till försäljning med permanent boende, ej heller flytt av moduler.  

Ur promemorian för Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar, med skärpta krav, som kommunen ställt sig bakom betonas:

 ”Det övergripande syftet med ett krav på riktlinjer för markanvisningar är att skapa transparens och ökad tydlighet i byggprocessens inledande skede i de fall kommunägd mark ska säljas eller upplåtas för att nya byggnadsverk ska komma till stånd.”

Mitt yrkande om återremiss avser att betona en ökad tydlighet i beslutsunderlaget och  framhålla vikten av en tidig information till medborgarna.

                                                    Inger Hilmansson

                                                    Folkpartiet liberalerna"

Inga kommentarer: