tisdag, mars 03, 2015

Favorit i repris på kommunstyrelsen.


 
Kommunstyrelse idag och en inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB tll Kalmar Öland Airport. (inkråm låter nästa lite jordnära i sammanhanget)
Flygplatsen i Kalmar har ju en superviktig roll för hela regionens utveckling och vi yrkade bifall till bildandet av Flygutvecklingsbolaget med villkoret att det i första hand skylle tillgodose regionens näringsliv och vi ville att regionala företag skulle bjudas in i bolaget. Ändamålet med bolaget var främst marknadsföring, för det tar förstås ett tag att bygga upp en ny internationell linje.
 
Behovet och förmågan att ta tillvara det lokala näringslivet kunskap och engagemang kan inte nog understrykas. Nu har BMI som trafikerade linjen gått över till Lufthansa och Sparrow Aviation tar över linjen Kalmar - Berlin - Kalmar efter beslut i Kalmar Airport AB, som för övrigt har en klart positiv utveckling.

Det var tydligt uttalat i både beslutsunderlag och bolagsordning att syftet med Flygutveckling AB var marknadsföring och vi har också uppmuntrat satsningar där för att få fart på resandet. Jag har självklart efterfrågat en redovisning för hur pengarna använts, men tvingades yrka speciellt  på detta i arbetsutskottet men fick endast en helt ofullständig summering inför kommunstyrelsen.
Denna redovisning visar ändå att i princip hela investeringen i bolaget är förbrukad. 

Det framgår inte av denna redovisning huruvida kostnaderna är fördelade på marknadsföring eller andra aktiviteter, och jag fick inte heller ett riktigt svar om detta på kommunstyrelsen.  En helt onödig diskussion uppstod kring detta och OM vi kunde få veta vad vi lagt skattepengar på!
Nu ska denna redogörelse ske inför kommunfullmäktige och det är ju bra, men mer öppenhet i handlingar  till arbetsutskottet hade sparat mycket tid och arbete inför Kommunfullmäktige.


Sen kom socialdemokraternas  Favorit i repris.
Det är revidering av delegationsordningar där vi (läs majoriteten) skickade allt mer makt till tjänstemännen, och därmed till den egna majoriteten.
I detta ämne tänker jag återkomma men jag klipper in den protokollsanteckning jag  och Kent skickade med idag. Vi yrkade förstås på tillägg för att ge öppenhet och rättsäkerhet för den enskilde. Och en utvärdering såklart.
 


"Protokollsanteckning
Kommunstyrelsens delegationsordning har de senaste åren reviderats flera gånger. Detta är den åttonde revideringen bara sedan 2013! Ändringarna har varje gång motiverats med att man vill få till effektivare processer. Folkpartiet har tidigare motsatt sig den kraftiga maktförskjutning som skett från politiken till kommunens ledande tjänstemän då effektiviseringen sker på bekostnad av öppenhet och insyn för medborgarna. Politikens möjligheter att förändra eller stoppa beslut som går emot folkvilja omintetgörs. De största revideringarna till men för medborgarnas insyn och möjlighet att påverka togs vid senaste revideringen av kommunstyrelsens reglemente, men vi konstaterar att utrymmet för tjänstemän att fatta beslut på delegation fortsätter att öka i och med denna revidering. Det innebär att ännu fler beslut kommer att ske bakom stängda dörrar.

Som vi tidigare framhållit  vill Folkpartiet att man tar fram riktlinjer för vilka ärenden som ska betraktas vara av ’större vikt’ eller av ’principiell betydelse’. Vi beklagar att man inte arbetat vidare med denna fråga inför den nu aktuella revideringen.

Faran finns annars för ett godtycke och en glidning från vad som ska betraktas som principiellt eller av större vikt. Att för den medborgare som påverkas av ett beslut kan konsekvensen i allra högsta grad upplevas som ’principiellt’ eller av ’stor vikt.’ Därför måste det råda absolut klarhet i dessa begrepp.

Dessa ständiga ändringar i rätten att fatta beslut kan vara effektivt, men kan även leda till en oförutsägbar process  och  en ineffektiv handläggning. Viktigast är kanske  att det blir en öppen och rättsäker process.
Detta är den åttonde revideringen sedan 2013 och inte någon gång har en utvärdering gjorts för att försäkra sig om vilken effekt en  ny delegationsordning  haft på  öppenhet, effektivitet och   rättsäkerhet."

Inga kommentarer: