tisdag, december 02, 2014

Två steg fram och ett steg tillbaka

Idag röstade kommunstyrelsen för förslaget om försäljning av Industriparken AB . Folkpartiet liberalerna lämnade redan 2005 en motion om ändrade driftsformer för Kalmar Familjebad. När kommunen köpte över fastigheten för ett år sedan föreslog vi att Familjebadet skulle föras över i Kultur och Fritidsnämnden. I våra budgetalternativ har det varit ett uppdrag.

Steg två är att Industriparken  AB som har utvecklats väl och med en låg vakansgrad nu kan säljas. Folkpartiet har tidigare  i en motion föreslagit en försäljning av Industriparken AB i första hand och en personunion mellan KIFAB:s styrelse och Industriparken AB  i andra hand.

Jag är glad att vi kan påverka med vår politik jag kommer även fortsatt att driva på i den riktning som bäst gagnar demokratin, välfärden och det fria företagandet.

När det gäller demokrati och öppenhet har kommunen dessvärre tagit många små steg tillbaka i höst. Idag stängdes ännu en dörr.
Vid ändringar i bolagsordningar för de kommunala bolagen, inför Kalmar kommun nu papperslösa stämmor.
Allmänhetens rätt att närvara stryks därmed, utan att de sätter något annat istället.
Nu verkar det inte förekomma papperslösa stämmor som rutin, när man snokar på nätet,  och då är det bra att vara så öppen så att ingen tror att kommunen försöker undanhålla information om bolagen.

Mitt yrkande, som oppositionen ställde sig bakom lyder:
”Tillägg samtliga bolagsordningar:
Viktiga handlingar som ingår i kallelsen till bolagsstämman såsom årsredovisning, revisionsberättelsen och rapporter m.m. görs tillgängliga elektroniskt för media, allmänheten och övriga intressenter  under samma tid som för ledamöter och ombud  t.ex. via kommunens hemsida.”
                                                    
Det kostar ingenting extra, men majoriteten tycker att det är nog med öppenhet och att det räcker att leta sig fram till kommunfullmäktiges kallelser och läsa årsredovisningarna där. Det är dock lite olika processer och en bra demokratiambition att vara lite mera öppen när man inför något nytt som dessutom är ganska oprövat i en offentlig verksamhet. Ett steg tillbaka.
 

 

 


 

Inga kommentarer: