tisdag, februari 04, 2014

Taxan - ett osäkert kapitel i Kalmar!


Vad sysslar den nya majoriteten med i Kalmar! VA-planen som nu skulle gå ut till samråd delegerades åter till planutskottet. Jag kan verkligen hålla med om att man måste ha klart för sig hur hög detaljeringsgrad vi ska ha på dokumenten i ÖP:n, men det borde varit uppmärksammat vid beredningen, där naturligtvis majoriteten ständigt är uppdaterad. Eller borde hålla sig uppdaterad..
Alltså delegerat till planutskottet där ärendet var för ett litet tag sedan.

När det gällde ärende om taxorna för upplåtelse av offentliga platser så var dessa tillbaka till kommunstyrelsen efter en återremiss till servicenämnden för förtydligande.
Inget förtydligande är gjort och andemeningen i förslaget är att oavsett taxa avgör en tjänsteman från fall till fall vilken taxa som ska tillämpas! De taxor som anges i förslaget är maxtaxa och taxorna är jag absolut med på. Vid föredragningen betonades att så här hade man gjort sen femtiotalet och var tydligen därför det mest lämpliga sättet. (vilket också kan förklara avslaget på Björn Brändewalls motion där han föreslår att vi använder en teknik för 2014  ”för mer insyn och delaktighet i kommunfullmäktige”, men gällde även kommunstyrelsen.  Den obefintliga vi tillämpar i kommunstyrelsen fanns nog också på femtiotalet )

Att man inte ville ha särskilda taxor för ideella föreningar berodde på att man hade många dåliga erfarenheter av att föreningar gjorde ansökan och sedan överlät den mot betalning till de som då annars skulle fått den dyrare taxan. Problemet verkade inte vara så överhängande, tycker jag, då man inte haft något sådant exempel det senaste året.
Ett skäl som angavs för att tjänstemannen själv skulle få bestämma taxorna, var att man gjorde så i de flesta kommuner. Vid ett snabbt överslag kan jag säga att de fyra kommuner jag kollat har fasta taxor och någon har halverat taxan för föreningar men ingen hade den ordningen att tjänstemannen fick bestämma taxan efter ”sociala skäl”.

Vi allianspartier i kommunstyrelsen ville ha bestämda taxor där alla vet vad som gäller. Här nedan är vårt yrkande som majoriteten sade nej till.

Återremiss taxor  - förtydligande ideella organisationer

Yrkande
Vi föreslår en återremiss till servicenämnden med uppdrag om:

-         en taxa för ideella organisationer

-         en taxa för privat/kommersiell hantering

-         ett klargörande att överlåtelse ej är möjlig

-         att  fjärde och sista beslutspunkten som börjar  ”avgifterna enligt denna taxa…” strykes  i sin helhet

 
Folkpartiet liberalerna
Moderaterna
Kristdemokraterna

 Den punkt vi ville stryka helt och som gör det helt omöjligt för en enskild person att kunna förutsäga vilken taxa han eller någon annan ska få.
”-Avgifterna enligt denna taxa bestäms i varje enskilt fall, taxan anger endast högsta belopp för de olika ändamålen. För varje ansökan sätts beloppet med hänsyn till sociala skäl, om verksamheten har ideell eller kommersiell karaktär och liknande förhållanden. ”

 

 

Inga kommentarer: