torsdag, november 04, 2010

Skollagen ska vara absolut!

”Hur många ungdomar det handlar om i Kalmar län som lever i familjer med så stark hederskultur att det kan bli farligt för dem är svårt att säga”. Enligt Ungdomsstyrelsens beräkningar lever 70 000 ungdomar i Sverige i familjer där de riskerar att bli bortgifta. Detta är uppgifter på Radio Kalmar idag.

Kan inte vara lätt att upptäcka allt, men något standardiserat underlag för fortsatt arbete bör det finnas? Skolan är ju FULL med handlingsplaner!

Det börjar ju ofta med att barnen begränsas i sin undervisning och då bör ju varningskockorna ringa. Många skolor löser dessa frågor på ett mycket bra sätt och om det inte sker måste vi få veta det. Vem är vi toleranta mot när flickor förvägras att cykla och att simma på skoltid? Ja, inte medverkar vi till unga kvinnors möjligheter att leva i ett jämställt land, om vi accepterar traditioner och sedvänjor som ett skäl för begränsning av barns möjligheter att utvecklas på samma villkor som andra . Här gäller barnkonventionen! När barnen blir 18 år kan de själva prioritera traditionen om den krockar med t.ex. valet av yrke. Dessförinnan måste allas lika rätt till likvärdig utbildning skyddas. Socialdemokratiska regeringar har infört ”befrielse från undervisning på grund av särskilda omständigheter”. Det märkliga är att i alla andra sammanhang försöker vi ta bort hinder för att människor ska kunna delta i samhället! Men inte i fallet med kvinnor som inte får delta i skolarbetet.

Här tar skolan ibland av missriktad välvilja föräldrarnas parti gentemot barnen. Jag hoppas inte att det är så i Kalmar längre men i tidigare studier i landet har sveket mot unga kvinnors rätt att delta varit stort. Detta är ju ofta samma flickor som sen får sin framtid utstakad av samma föräldrar som tillsammans med skolan förvägrar undervisning i viktiga ämnen. När vi sviker dessa barn sviker vi ju också de normer som vi själva på olika sätt försöker förändra i olika jämställdhetsprogram.
Den obligatoriska grundskolan är också en inskolning i vuxenvärlden. Jag vill inte ge skolan rätten att förvägra kvinnor undervisning i vissa ämnen!

Därför är det bra att skolplikten är lagreglerad. Vi ska inte tillskapa några ”särskilda omständigheter” för att slippa skolplikten. Även flickor med andra traditioner har rätt att lära sig att simma, att få delta i idrott och att få ta del av sex- och samlevnadsundervisningen. För flera av dessa flickor kan skolans samlevnadsundervisning i själva verket vara en plats att få diskutera frågor om jämställdhet, som inte annars diskuteras i hemmet.

Inga kommentarer: