torsdag, maj 24, 2012

Kör på- vi betalar!

Socialnämnden behöver tillsammans med hela kommunen en riktig genomlysning av verksamheternas kvalitet  och kostnader.

Ur majoritetens budget för 2013 kan vi läsa:
"Socialnämndens resultatutjämningsfond uppgick 31december 2011 till -56,3 mnkr. Denna behöver inte
återställas."
Kul att höra för skattebetalarna!(ironi)
Socialförvaltningens arbete utgör ofta myndighetsutövning och är därför tvingande. Det innebär dock att man även där kan få ut samma resultat med olika kostnader. När riktlinjer för LSS ändras, så gäller de nya riktlinjerna och jag har i flera år efterfrågat en kontroll av den verksamhet där kommunen,  tar över föräldrarnas ansvar för barnen.
Naturligtvis ska barnen få en bättre tillvaro än de haft hos föräldrarna! Det måste också få kosta pengar! Det vi måste bli bättre på är att granska och hur barnen har det och följa upp längre fram i barnens liv!
Men skattebetalarna ska inte göda verksamhet, varken privat eller kommunal, som inte lever upp till kvalitet och kostnadskontroll.


Jag är glad att vi, då ärendet om resultatutjämningsfond var ett ärende i kommunfullmäktige, lämnade ett tilläggsyrkande om en åtgärdsplan.

Det är kanske så att ramen är på tok för liten, men det är viktigt att vi kommer till rätta med skenande kostnader inom socialförvaltningen, så att vi på allvar kan börja det viktiga förebyggande arbetet.
Den investeringen är jätteviktig , men inte heller den får göras utan tydliga uppföljningar.
Till saken hör att , så länge det är minus i fonden kommer inte övriga nämnder heller att kunna ta av sina insparade överskott som ligger i samma fond.
Vi har en partiledamot Ingrid Thour som i flera år har kämpat för att ändra detta märkliga resultatutjämningssystem, och nu ser det ut som om hon snart får sin vilja fram. Trägen vinner!


Så här såg det ut inför kommunfullmäktige i april.
"Socialnämnden redovisar för sin resultatutjämningsfond per den 31 december
2011 ett underskott på 72,2 miljoner kronor. Enligt regelverket ska ett underskott
i fonden regleras med motsvarande överskott de närmast följande två
åren. I rådande läge är det varken lämpligt eller rimligt att lägga detta krav på
nämnden. Nämnden bör därför få en löpande dispens med kravet att återställa fonden inom två år.


Folkpartiet liberalernas tilläggsyrkande för den del av beslutet som berör socialnämndens underskott i resultatutjämningsfond:
"Kalmar kommunfullmäktige beslutar att en åtgärdsplan, som även kan innefatta en plan för ökad budgetram, upprättas i budgetarbetet år 2013 – 2015"

Eftersom vi fick avslag lämnade vi följande reservation:
Reservation
"Det är inte en ekonomiskt hållbar lösning, att medge löpande dispens för socialnämnden då underskottet i resultatutjämningsfonden är 72,2 miljoner kronor! Nämnden har inga utsikter att klara detta då ekonomirapporten, redan efter årets första två månader, rapporterar ett förväntat underskott på flera miljoner. Folkpartiet liberalerna föreslår därför en åtgärdsplan som en ansvarsfull och långsiktig lösning. "
Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna

Inga kommentarer: