måndag, mars 07, 2011

Fuktskador går nu att damma bort!

Förslaget av majoriteten till kommunstyrelsen var att skjuta på en del vallöften och majoriteten gav oss drygt en vecka att hitta alternativa förslag, vilket alla förstår är en omöjlighet.
I tidningen idag står att man av kommunstyrelsen (tydligen någon kommunstyrelse som inte jag är ledamot av) fått i uppdrag att utreda frågan vidare. Men det var ju med utgångspunkten att det fanns fuktskador!
Ska man nu utreda alla investeringsobjekt med denna nya utgångspunkt att byggnader ska återuppstå som helt ok. fram till nästa val. Åter ett av alla dessa före valet löften som blir till eftervalet utredningar. Så fantastiskt att fuktskadorna nu går att damma bort.
Förtroendet till utredningar är inte på topp just nu!

Utdrag ur budget
Sammantaget för åren 2011-2013 uppgår investeringarna till
1 030,2 mnkr. Av dessa investeringar är 97,2 mnkr räntabla.
Bland investeringarna föreslås tillbyggnad av skollokaler i Trekanten, Rinkabyholm, Hagby och Halltorp. Vidare ingår ny- och tillbyggnad av förskolelokaler i Norrliden (ersättning
för Ögonstenens förskola), Ljungbyholm, Hagby och Tvärskog. Sammantaget är dessa investeringar kostnadsberäknade
till 212,9 mnkr. Uppdrag lämnas till barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd att tillsammans med servicenämnden senast februari månad 2011 redovisa även alternativa lösningar för dessa investeringar.
Utgångspunkten för dessa alternativ är att de i första hand ska tillgodose behovet utifrån demografiska förändringar.
Alternativen förväntas också redovisa möjligheter att nyttja befintliga och/eller tillfälliga lokaler.

Inga kommentarer: