måndag, november 26, 2012

Var ska debatten föras?

 "En grundbult i den lokala demokratin är möjligheten till insyn och kontroll och att kunna utkräva ansvar. Det måste vara möjligt för medborgaren att få veta vad som beslutas och vad som uträttas, vilka resultat och effekter det blir och vem eller vilka som är ansvariga."
"Det är de förtroendevalda i styrelse, nämnder och beredningar som har revisionsansvar. Ansvaret är i grunden kollektivt
, men i undantagsfall kan revisorerna och fullmäktige pröva ett individuellt ansvar t ex när en enskild ledamot agerat på ett uppenbart felaktigt sätt, utan behörighet eller i strid mot direktiv eller beslut. Det kan också handla om avsiktlig passivitet eller bristande initiativ. Anställda i kommunen har inte revisionsansvar."Ett utdrag ur skriften om kommunfullmäktiges ansvarsprövning.

På kommunfullmäktige idag påpekade Mattias Adolfsson, S,  att FP ofta går upp i kommunfullmäktige och tycker saker utan att yrka något.

Men ursäkta!

Ofta hänvisar Johan Persson och andra i kommunstyrelsen att "vi kan ju ta debatten i kommunfullmäktige".
Därför blir jag inte lite förvånad när det inte längre anses riktigt och viktigt att ha någon debatt i Kommunfullmäktige heller.
 Och vi får verkligen ingen draghjälp från övriga ledamöter.


Vad var det då jag dristade mig att tycka till om?
Jo jag läste ett utdrag ur detaljplanen där det står att det saknas ekonomisk kalkyl m.m.
Nu är det så att vi har tagit ett extra beslut i kommunstyrelsen om att kostnader och hur de ska fördelas SKA bifogas detaljplanen.
Men vem bryr sig?
Och nu har dessutom socialdemokraterna synpunkter på att vi går upp och talar om när inte besluten följs.

Det var precis detta med ekonomin som min interpellation om Budget i Balansarbetet idag berörde. Vi är på ruta ett, samma som år 2008 då vi beslutade om ett arbete för att komma till rätta med ekonomin. T.o.m. tricket med försäljning för att få in en extra (tillfälligt) tillskott går i repris.
Vi måste alltså få ner nettokostnaderna i kommunen och en bra början vore att göra en uppföljning på Budget i Balans arbetet.

Jag frågade i min interpellation:

- Vilka bestående effekter har besluten i samband med Budget i Balansarbetet haft för verksamheternas nettokostnader?
- Tycker du att de principer för ekonomistyrning, som särskilt betonades i Budget i Balansarbetet ska följas?

Nu fick jag ett långt "interpellationssvar" som  pekade på behovet av tillfälliga tillskott, som verkar vara Johan Perssons recept på alla underskott.
Någon annan (läs staten) ska göra det, enligt majoriteten.

Vem sätter normen om tystnad eller debatt i kommunfullmäktige?  Jag var uppe i talarstolen i två ärenden, förutom min interpellation, tror jag. Jag tycker att jag har en viss rättighet och även skyldighet att tala i kommunfullmäktige, när jag tycker att det behövs. Och socialdemokraterna kommer inte att få hindra mig.

Men hur ska nya fullmäktigeledamöter våga gå upp i talarstolen, när de riskerar att bli nertystade, med att de säger fel saker eller pratar för ofta!?

Inga kommentarer: