fredag, augusti 06, 2010

Är detta rätt prioritering?

Nu förstår de rödgröna inte vill diskutera ett beslut om Runtorp och Mortorp före valet. En sån diskussion före valet, skulle visa på vilken lös grund besluten i Kalmar fattas!

Det var ju inte alls så som vi fick det beskrivet i arbetsutskottet, att alla i Mortorp utan vidare var med på att ansluta sig till VA-nätet.
Vi har ju haft detta ärende uppe ett par gånger i arbetsutskottet och Kalmar Vattens styrelse har också tagit ett beslut. Det har ju därför funnits gott om tid att träffa de boende i området.Beslutet ska inte belasta VA-taxan så det blir kommunfullmäktige och skattebetalarna som står för fiolerna.

Ärendet anmäldes som en utredning, men visade sig vara ett beslut om avtal som kostar kommunen ca 40 miljoner.Hade det varit en utredning kunde jag nöjt mig med en protokollsanteckning, men nu var jag tvungen att reservera mig, eftersom beslutsunderlaget var undermåligt, och prioriteringen tveksam.Jag bifogar min reservation sist i denna blogg, men kan säga att jag verkligen känner att den är helt rätt med tanke på de frågor som nu inkommit från invånarna i Mortorp.
Nu hoppas jag ändå att det blir en debatt innan valet, för det måste väl finnas ett allmänintresse att granska de ärenden (för det finns fler)som nu skjuts av de rödgröna till efter valet.
"Reservation
Folkpartiet liberalerna


Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande om ytterligare belysning av vissa frågor inför
beslut om vattenrening Mortorp, Runtorp.
Enskilda avlopp står för en stor del av utsläppen och i fastigheter nära vatten ställs högre krav på rening. Folkpartiet liberalerna prioriterar vattenkvaliteten högt när vi planerat infrastruktur och bebyggelse inför framtiden. Det finns direktiv som är styrande och fastigheterna i de aktuella orterna Runtorp och Mortorp ligger inom vattenskyddsområde, vilket också i framtiden begränsar vattennära bebyggelse. Om det innebär tvång på anslutning till kommunalt VA- nät bör ev. subventioner gälla generellt vid tvingande anslutning i kommunen. Finansiering skall finnas med i alla beslut i enlighet med Budget i Balans- överenskommelsen.
Av dagordning och rubrik framgår att dagens beslut gäller en utredning, men visar sig vara ett redan framförhandlat avtal.
Folkpartiet liberalerna yrkade att i beslutsunderlaget få belyst :

1. Då syftet är att rena vattnet, skall samma krav ställas på rening i likvärdiga vattenskyddsområden (här Mortorp och Runtorp). Kan det väljas bort?
2. Finns det godtagbar teknik för enskilda avlopp som är mera kostnadseffektiv än
560 000 kronor/ fastighet ( 75 fastigheter där skattebetalarna står för 80% av avgiften).
3. Finns det fastighetsägare i områden med hög skyddsnivå, i kommunen eller närliggande kommuner, som kan förväntas ställa motsvarande krav på subvention i respektive kommun? Krävs regional samverkan?
4. Eftersom exploateringsmöjligheter för dessa områden nämnts som orsak till subventionen bör faktiska möjligheter till bebyggelse i berörda områden närmare belysas i underlaget.
5. Finansiering för investering och drift skall vara redovisat fullt ut."

Inga kommentarer: