måndag, augusti 16, 2010

Full fart framåt!

Full fart framåt! Så stod det även på kinesiska i socialdemokraternas valkampanj inför förra valet!

Min interpellation känns ganska rätt med tanke på dagens artikel i Östran, eller hur?
Men svaret är också ett skolexempel på hur man som ansvarig kan få ett ärende som kostat Kalmar så mycket, att bara rinna av och inte fästa på den egna personen.
Skickligt!

Klipper in hela interpellationen med svar, eftersom jag inte lyckas så bra med att länka ännu.

Interpellation om Fanerduns etablering i Kalmar
(dnr KS 2008/606 093) 24 november 2008
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s):

Beslutet om Fanerduns etablering togs under stark tidspress.
En enorm aktivitet startades i Kalmar kommun för att verk-samheterna skulle möta de omfattande förändringar som presen-terades.
En omfattande information och marknadsföring för den planerade verksamheten har bedrivits både utomlands och i Sverige. Många beslut har också diskuterats utifrån Fanerduns etablering, såsom social och teknisk försörjning, befolkningsmål, infrastruktur och flyg.
Inför beslutet i Kalmar kommunfullmäktige ställde jag frågor om företagets ekonomi. Vi vet nu att det hade varit betydelsefyllt att veta vilka ekonomiska muskler företaget haft. Även andra lärdomar finns att dra inför framtiden.
Frågor som kan ställas är vilka erfarenheter vi kan dra av kommu-nens roll i Fanerduns etablering och hur dessa samlade erfarenheter kan tas till vara inför nya etableringar i framtiden?
Ett villkor var att full insyn skulle råda, och det resulterade bl.a.
i stora informationsmöten i Kalmarsalen. Denna öppenhet var alla eniga om och den ska självklart även gälla nu, då ovissheten fort-farande är mycket stor. Kalmar kommun är nu en erfarenhet rikare, men nya frågor har uppstått, och det är enligt min mening på sin plats med ett nytt informationsmöte för allmänheten.
Mina frågor till Johan Persson är:
- Anser du att kommunen nu bör analysera och omvärdera vissa beslut som fattades med anledning av Fanerduns etablering?
- Anser du att Kalmar kommun på nytt bör ge invånarna informa-tion och möjlighet att i t.ex. Kalmarsalen ställa frågor om Faner-duns etablering?
Kommunfullmäktige 2008-11-24
242
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2006 enhälligt att godkänna förslaget till investeringsavtal med Fanerdun Group AB. Avtalet innebar att kommunen skulle sälja tre markområden och reservera ytterligare ett markområde för Fanerduns etablering. Enligt avtalet skulle parterna också utarbeta ett marknadsförings-avtal och medverka i etableringen av en eller två internationella flyglinjer. Kommunen åtog sig vidare att bistå med kontakter med berörda svenska myndigheter.
Som ni känner till har markförsäljningarna genomförts och kommunen har medverkat i marknadsföring både nationellt och internationellt.
1. Anser du att kommunen nu bör analysera och omvärdera vissa beslut som fattades med anledning av Fanerduns eta-blering?
- Vi har under hela etableringsperioden fortlöpande analyserat vårt arbete och min bestämda uppfattning är att vi inte be-höver omvärdera våra beslut. Vi har gjort vårt bästa, men ty-värr har Fanerdun Group AB inte kunnat leva upp till sina åtaganden. Jag tycker ändå vi gjorde rätt som vågade satsa på projektet och jag är övertygad om att vi kommer att ha glädje och nytta av det i framtiden.
2. Anser du att Kalmar kommun på nytt bör ge invånarna information och möjlighet att i Kalmarsalen ställa frågor om Fanerduns etablering?
- Vi har gärna öppna informationsträffar till medborgarna, men det förutsätter ju att man har någon information att ge. I detta ärende finns just nu ingen ny information att ge.

Inga kommentarer: